Refinansiering av lån var inte skatteflykt

Ett kommunägt bolag hade tidigare gjort en s.k. räntesnurra. Det interna lånet ersattes med ett externt lån. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg inte att skatteflyktslagen kunde tillämpas.

I inkomstskattelagen finns regler som begränsar rätten till avdrag för ränta vid lån till företag i intressegemenskap, när skulden avser förvärv av en delägarrätt i ett annat företag som ingår i intressegemenskapen. Samma sak gäller avseende en skuld till ett företag som inte ingår i intressegemenskapen om det är fråga om s.k. back to back-lån eller om en tillfällig skuld till ett företag som inte ingår i intressegemenskapen ersätts av en skuld till ett företag i intressegemenskapen.

Målet gällde följande. ”Kommunföretaget” är helägt av en kommun. Företaget köpte samtliga aktier i ”Energibolaget” under 2006. Köpeskillingen betalades genom att Kommunföretaget ställde ut en räntebärande revers till kommunen på detta belopp. Räntan på reversen är fr.o.m. den 1 januari 2009 inte längre avdragsgill enligt ränteavdragsbegränsningsreglerna.

I syfte att undgå en tillämpning av dessa regler avser Kommunföretaget att ta upp lån hos Kommuninvest AB eller någon affärsbank och använda de lånade medlen för att amortera sin skuld till kommunen.

Frågorna i målet avser tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna och skatteflyktslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställer att ränteavdragsbegränsningarna inte kan tillämpas ifråga om Kommunföretagets ränteutgifter. Domstolen konstaterar att det inte kan vara fråga om ”back to back”-lån eftersom varken kommunen eller något av dess dotterbolag har en fordran på Kommuninvest AB. Inte heller kan det vara fråga om en tillfällig skuld eftersom den bestämmelsen förutsätter att en skuld till ett företag utanför intressegemenskapen ersätts av en skuld till ett företag inom intressegemenskapen och förutsättningarna i det föreliggande fallet är de motsatta. Kommuninvest AB ansågs inte vara i intressegemenskap med Kommunföretaget trots att kommunen ifråga är medlem i den ekonomiska förening som äger Kommuninvest AB.

Avslutningsvis ansåg domstolen att förfarandet inte strider mot lagstiftningens syfte, varför inte heller skatteflyktslagen kan vara tillämplig.

Erik Hultman och Emelie Bergman

Läs förhandsbeskedet från den 27 januari 2012 (mål nr 5070-09) här

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68