Ränteavdrag – den s.k. ventilen var tillämplig

En koncernintern “räntesnurra” genomfördes efter ett externt aktieförvärv. Högsta förvaltningsdomstolen anser att räntan på det koncerninterna lånet ändå är avdragsgill med hänvisning till att affärsmässiga skäl förelåg (ventilen).

Omständigheterna var i korthet följande. Under 2008 och 2009 förvärvade Å AB direkt och indirekt aktier i Z AB via börsen och av andra externa storägare samt genom tvångsinlösen. Ett annat koncernbolag, X AB, förvärvade under 2008 Å AB:s aktier i Z AB. Syftet var att skapa ett långsiktigt ägande med lokal förankring som ansvarade för den strategiska/internationella utvecklingen. Den nya ägaren, X AB, har sedan dess ca 15 personer anställda i ledningsfunktioner.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att ventilen är tillämplig på det interna förvärvet då detta föregicks av ett externt förvärv samt tidsmässigt och i övrigt framstår som ett “led i att foga in det förvärvade bolaget i intressegemenskapen”. Domen meddelades den 27 januari 2012.

Erik Hultman

Läs förhandsbeskedet här

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68