Försäljning av andelar i fastighetsförvaltande bolag

Ett bolag som bedrev byggnadsrörelse sålde en fastighet till underpris till ett nybildat dotterdotterbolag, ägt genom ett holdingbolag. Skatterättsnämnden ansåg att holdingbolagets andelar i det fastighetsförvaltande bolaget var kapitaltillgångar och att vinsten då dessa andelar såldes var skattefri.

Ett moderbolag som bedrev byggnadsrörelse bildade ett holdingbolag som i sin tur bildade ett fastighetsbolag. Avsikten var att moderbolaget skulle överlåta en fastighet genom en underprisöverlåtelse till fastighetsbolaget. Därefter skulle holdingbolaget överlåta andelarna i fastighetsbolaget till en nybildad bostadsrättsförening. Frågan som ställdes i förhandsbeskedet var om holdingbolagets andelar i fastighetsbolaget var att anse som kapitaltillgångar vid försäljningen.

Skatterättsnämnden hänvisade till tidigare praxis där försäljningar av aktier i liknande situationer ansetts utgöra försäljning av kapitaltillgångar. Omständigheterna i ärendet gav enligt Skatterättsnämnden inte anledning till någon annan bedömning.

Kommentar

Förhandsbeskedet gäller en ”vanlig” paketering av en fastighet inför en extern försäljning. I och med att fastigheten ägdes av ett bolag som bedrev byggnadsrörelse har en struktur med ett holdingbolag satts upp.  Andelarna i det fastighetsförvaltande bolaget ansågs utgöra kapitaltillgångar och därmed näringsbetingade andelar, varför vinsten vid försäljningen ansågs vara skattefri.

Länk till Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 12 december 2011 (dnr 104-11/D)

 

Annika Arnström och Anders Rejdnell