Verksamhet är kvalificerad tomtrörelse

Skatterättsnämnden anser i ett förhandsbesked att en verksamhet är kvalificerad tomtrörelse.

Några syskon fick under 2008 hälften av en fritidsfastighet från sina föräldrar genom en gåva. Den andra halvan av fastigheten köpte syskonen från andra släktingar under 2009.

Fastigheten har använts av släkten för fritidsändamål och man försöker få till stånd en detaljplan som kan medföra en försäljning av byggnadstomter. Inför en eventuell detaljplanläggning frågar syskonen om en framtida avyttring av tomter kommer att beskattas enligt reglerna om kvalificerad eller enkel tomtrörelse.

Skatterättsnämnden hänvisar till en bestämmelse i inkomstskattelagen (27 kap. 10 §) där kvalificerad tomtrörelse definieras som ”näringsverksamhet som huvudsakligen består i avyttring av byggnadstomter från fastigheter som uppenbarligen har förvärvats för att ingå i yrkesmässig verksamhet.”

Utifrån lydelsen i lagtexten anser Skatterättsnämnden inte att gåvan från föräldrarna är ett sådant förvärv som avses i bestämmelsen. Skälet för detta är att de tidigare ägarna till fastigheten inte bedrivit tomtrörelse även om syftet med förvärvet varit att man haft för avsikt att i framtiden avyttra tomter.

När det gäller det efterföljande köpet från andra släktingar anser Skatterättsnämnden däremot att förutsättningarna för kvalificerad tomtrörelse är uppfyllda. Skatterättsnämnden anser därför att framtida avyttringar av byggnadstomter ska beskattas enligt reglerna för kvalificerad tomtrörelse.

Skatterättsnämndens förhandsbesked lämnades den 29 december 2011 (dnr 109-11/D).

Kommentar

Skatterättsnämnden har i detta fall gjort skillnad på det förvärv som skett genom gåva och det förvärv som skett genom ett köp. Konsekvensen blir dock att all tomtförsäljning från fastigheten ska beskattas enligt reglerna om kvalificerad tomtrörelse.

Stefan Thelander

 

Länk till förhandsbeskedet