Bolag fick räkna av utländsk skatt som hade erlagts av ägaren personligen

Kammarrätten har i en nyligen avkunnad dom meddelat att rätt till avräkning av utländsk skatt föreligger för ett bolag även om det är ägaren personligen som har beskattats för inkomsten utomlands. Domen följer kammarrättens tidigare avgöranden under hösten 2011 i liknande mål.

Det senaste målet handlade om en golfspelare som hade beskattats personligen i USA för sina tävlingsintäkter på den amerikanska golftouren trots att golfspelarens egna bolag i slutändan var mottagare och beskattades i Sverige för tävlingsintäkterna. Den amerikanska arrangören hade skrivit ut checkar i golfspelarens (och inte bolagets) namn, för att undvika risken att någon annan skulle ha spelat i hennes namn.

Både Skatteverket och förvaltningsrätten ansåg att avräkning inte kunde medges då det var bolaget som hade beskattats i Sverige för tävlingsintäkterna och inte golfspelaren själv.

Kammarrätten konstaterade emellertid att det finns ett sådant samband mellan den amerikanska beskattningen av golfspelaren och den svenska beskattningen av bolaget att avräkning bör medges trots att rätten till avräkning normalt förutsätter att det är fråga om samma skattskyldig.

I skiljaktig mening i kammarrätten anfördes att det amerikanska dubbelbeskattningsavtalet som reglerar avräkning i detta fall bygger på OECD:s modellavtal. Däri framgår att rätt till avräkning föreligger om samma person beskattats för samma inkomst i fler än en stat. Eftersom det är golfspelaren som har beskattats för tävlingsintäkterna i USA och bolaget i Sverige, bör någon avräkning inte medges då det inte är fråga om samma person.

Domen meddelades av Kammarrätten i Göteborg den 10 januari 2012 (mål nr 719-11).

Kommentar
Kammarrätten har i detta mål gjort en pragmatisk bedömning om rätt till avräkning föreligger i Sverige trots att det klart framgår att det är olika rättssubjekt som har beskattats för inkomsten i respektive land. Då golfspelaren i detta fall inte har haft någon valmöjlighet att låta bolaget vara primär mottagare för tävlingsintäkterna och då hon direkt överfört intäkterna till bolaget, anser kammarrätten att rätt till avräkning för det svenska bolaget föreligger. Kammarrätten kan indirekt ha tagit hänsyn till att avräkning skulle ha medgetts om golfspelaren betraktat de överförda tävlingsintäkterna till bolaget som kapitaltillskott samtidigt som hon tagit upp inkomsten till beskattning i sin privata deklaration.

Kristina Palmquist och Robin Johansson

Kontakt
Kristina Palmquist

Tfn 08-520 594 23

 

Kontakt
Robin Johansson
08-520 596 22