Aktier i fastighetsförvaltande dotterbolag kunde säljas skattefritt

Skatterättsnämnden ansåg att andelar i ett fastighetsförvaltande dotterbolag utgjorde näringsbetingade kapitaltillgångar som kunde säljas skattefritt. Att ägarbolaget bedrev handel med värdepapper saknade betydelse.

Ett moderbolag bedrev handel med värdepapper och ägde dessutom ett antal fastighetsförvaltande dotterbolag. Moderbolaget avsåg att överlåta andelarna i dotterbolagen till ett nybildat bolag, som skulle ägas av närstående till moderbolagets ägare. Två av dessa närstående var eller hade varit verksamma i koncernen och aktierna i det nybildade bolaget skulle vara kvalificerade (enligt reglerna om kvalificerade andelar i fåmansföretag). Syftet med innehaven av aktierna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen var långsiktigt och det förekom varken handel med fastigheter eller byggnadsrörelse i koncernen eller hos ägarna.

Följande frågor ställdes till Skatterättsnämnden.

  • Innebär den handel med värdepapper som moderbolaget bedriver att aktierna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen ska anses utgöra lagertillgångar?
  • Kan det göras gällande att aktierna är lagertillgångar på grund av att moderbolaget ska anses driva handel med fastigheter?
  • Kan överlåtelserna ske utan beskattning för moderbolaget eller ägaren och dennes närstående?
  • Är skattflyktslagen tillämplig?

Skatterättsnämnden fann att moderbolagets aktier i dotterbolagen utgör näringsbetingade kapitaltillgångar som kan säljas skattefritt. Att moderbolaget bedrev handel med värdepapper och utgjorde holdingbolag för de fastighetsförvaltande bolagen saknade betydelse.

Skatterättsnämnden ansåg vidare att överlåtelsen inte medförde någon beskattning för ägaren eller hans närstående, vilket följer av reglerna om underprisöverlåtelser samt praxis.

Avslutningsvis ansågs Skatteflyktslagen inte tillämplig på omstruktureringen.

Förhandsbeskedet meddelades av Skatterättsnämnden den 10 november 2011 och har inte överklagats.

Kommentar

Aktier som ingår i en handel med värdepapper utgör skattemässigt lagertillgångar, vilket bl.a. innebär att aktierna inte kan säljas skattefritt. Skatterättsnämndens avgörande ger stöd för uppfattningen att ett bolag som bedriver handel med värdepapper kan inneha dotterbolag utan att klassificeringen av andelarna i dotterbolagen påverkas av den bedrivna värdepappersrörelsen.  

Läs mer på Skatterättsnämndens sida

 

Annika Arnström och Anders Rejdnell