Ändringar i skatteavtalet med Schweiz skjuts upp

Riksdagen hann inte fatta beslut om ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz under 2011. Eftersom de ändringar som formulerades redan i februari 2011 inte har fastställts av riksdagen gäller det gamla avtalet även under 2012.

Att förändringarna skjuts framåt i tiden innebär bl.a. den s.k. treårsregeln gäller även under 2012. Treårsregeln innebär att en person som har väsentlig anknytning till Sverige men har hemvist i Schweiz sedan mer än 3 år får skydd av skatteavtalet. Skyddet innebär att svenska interna skatteregler sätts ur spel om avtalet stadgar något annat.

 

För den som säljer delägarrätter (t.ex. aktier, konvertibler och teckningsoptioner) under 2012 och har hemvist i Schweiz får Sverige inte beskatta vinsten om säljaren saknar väsentlig anknytning till Sverige eller har varit bosatt utomlands i mer än tre år. När de föreslagna ändringarna trätt ikraft kommer sådan vinst att beskattas i Sverige om försäljning sker inom fem år från att personens hemvist upphörde i Sverige, om han eller hon var svensk medborgare vid denna tidpunkt.

 

Även beskattningen av vissa svenska pensioner påverkas av de framskjutna ändringarna. I nuläget får Sverige inte beskatta en svensk medborgare med avtalshemvist i Schweiz för en viss typ av pensioner, såvida personen inte anses bosatt i Sverige och inte har flyttat ut från Sverige för mer än tre år sedan. När ändringarna börjar gälla, sannolikt den 1 januari 2013, kommer skatteavtalet inte att förhindra Sverige att beskatta pension från Sverige. Enligt svenska skatteregler betalar begränsat skattskyldiga en s.k. SINK-skatt på 25 procent på pension från Sverige.

För de situationer då mottagaren av pensionen hade hemvist i Schweiz då de föreslagna ändringarna formulerades (den 28 februari 2011) och pension utbetalades redan vid denna tidpunkt bör de gamla reglerna fortsätta gälla.

Carl Pihlgren och Rebecca Eriksson

 

Kontakt
Carl Pihlgren
08-520 595 22