Angolanskt Lda och chilenskt Ltda motsvarar svenskt aktiebolag

Skatterättsnämnden har ansett att den angolanska associationsformen ”Lda” (sociedade por quotas) samt den chilenska associationsformen ”Ltda” (sociedad de responsabilidad limitada) motsvarar ett svenskt aktiebolag vid tillämpning av reglerna om skattefrihet för bl.a. utdelning på näringsbetingade andelar.

Avgörande vid Skatterättsnämndens bedömning synes vara att delägarna i de aktuella associationsformerna inte kan göras personligen ansvariga för bolagens skulder. I sin motivering hänvisar nämnden till ett förhandsbesked från Högsta förvaltningsdomstolen som behandlar den ryska associationsformen ”OOO”. Högsta förvaltningsdomstolen framhöll där att delägarna i det ryska bolaget inte var personligen ansvariga för bolagets skulder samt att de civilrättsliga skillnader som förelåg vid en jämförelse med ett svenskt aktiebolag saknade betydelse i sammanhanget.

Skatträttsnämnden konstaterar att utredningarna visar att ett angolanskt Lda och ett chilenskt Ltda civilrättsligt till stor del överensstämmer med ett svenskt aktiebolag och att inga skillnader förelåg som inte hade prövats av Högsta förvaltningsdomstolen i rättsfallet som behandlade den ryska associationsformen ”OOO”.

Då bestämmelserna om näringsbetingade andelar syftar till att undvika beskattning i flera led ställs även krav på att den utländska associationsformen är ett inkomstskattesubjekt i hemlandet för att omfattas av reglerna om näringsbetingade andelar. Eftersom både Lda och Ltda är föremål för inkomstbeskattning i respektive hemland ansåg Skatterättsnämnden detta krav vara uppfyllt.

Förhandsbeskeden, som meddelades den 12 december 2011 har inte överklagats av Skatteverket.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked: