Fråga om välfördelat värdepappersinnehav för investmentföretag

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg inte att bolaget skulle utgöra ett investmentföretag då bolagets enda värdepappersinnehav skulle bestå av aktier i ett förvaltande fondbolag och andelar i en investeringsfond.

Det överklagade avgörandet avsåg ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Vid tidpunkten för ansökan utgjorde bolaget ett investmentföretag då bolaget uppfyllde kraven att uteslutande förvalta värdepapper, erbjuda andelsägarna riskfördelning genom ett välfördelat värdepappersinnehav samt att ett stort antal fysiska personer ägde andelar i bolaget. Bolaget avsåg att överföra värdepappersportföljen till en av bolaget ägd investeringsfond, varför bolagets värdepappersinnehav skulle bestå av aktier i ett förvaltande fondbolag och andelar i investeringsfonden. Frågan var om bolaget efter överföringen uppfyllde kravet på att inneha ett ”välfördelat värdepappersinnehav”.     

Skatterättsnämnden anförde att det faktum att en investeringsfonds värdepappersinnehav utgör andelsägarnas gemensamma egendom och omständigheterna i övrigt medförde att bolaget skulle uppfylla villkoren för investmentföretag även om bolaget överlät hela (eller delar av) sin värdepappersportfölj till investeringsfonden i dotterbolaget.

Högsta förvaltningsdomstolen anförde att investmentföretag och investeringsfonder är s.k. mellanhandsägare och att skattereglerna för mellanhandsägare får anses bygga på att mellanhandsägaren själv innehar de värdepapper som erbjuder andelsägarna riskfördelning. Mot bakgrund härav fann domstolen (i motsats till Skatterättsnämnden) att kravet på ett välfördelat innehav inte var uppfyllt eftersom bolagets värdepappersinnehav endast skulle bestå av aktier i det fondförvaltande dotterbolaget och andelar i investeringsfonden.

Kommentar

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande tyder på att andelar i investeringsfonder ska behandlas på motsvarande sätt som andelar i dotterbolag vid bedömningen av begreppet ”välfördelat värdepappersinnehav”, även om investeringsfonder till skillnad från dotterbolag inte är skattesubjekt. Av tidigare rättspraxis (se bl.a. RÅ 1966 not. 192 och RÅ 1991 ref. 88) framgår att inkomstskattelagens krav på välfördelat värdepappersinnehav inte är uppfyllt om värdepappersinnehavet till övervägande del består av aktier i ett rörelsedrivande dotterbolag och inte heller i flera dotterbolag vars verksamheter inte har en sådan inriktning att de erbjuder någon beaktansvärd riskspridning. Även om innehavet i en investeringsfond inte uppfyller kravet på riskspridning kan det således finnas möjlighet att vid innehav i flera investeringsfonder uppfylla kriterierna för välfördelat värdepappersinnehav då innehaven erbjuder beaktansvärd riskspridning.