Skatteverket har uppdaterat sin kartläggning om ränteavdrag

Sedan 2009 har Skatteverket haft i uppdrag att kartlägga ränteavdrag i företagssektorn. Baserat på kartläggningen har verket nu för tredje gången redovisat sina slutsatser och förslag.

Skatteverket har bl.a. utrett hur väl de ränteavdragsbegränsningar som gäller sedan 2009 fungerar. Skatteverket är liksom tidigare av åsikten att begränsningarna träffar ett för smalt område och att den s.k. tioprocentsregeln är alltför generös för företagen.

Skatteverket upprepar också att ett införande av s.k. disclosure-regler bör utredas. Syftet är att skatterådgivare och skattskyldiga ska vara skyldiga att informera om de skatteplaneringsupplägg som marknadsförs respektive används.
Vidare har Skatteverket kartlagt räntenivåer på koncerninterna lån och inlett ett flertal processer där marknadsmässigheten i svenska företags räntebetalningar till utländska koncernbolag ifrågasätts.

Kommentar

Svenska företags ränteavdrag har varit omdiskuterade under flera år och detta är en av de frågor som nu utreds inom ramen för den större företagsskatteutredningen. Av direktiven för utredningen framgår att regeringen önskar större neutralitet mellan investeringar finansierade med lån respektive eget kapital och skärpta ränteavdragsbegränsningsregler nämndes som en tänkbar väg.

Regeringen har också aviserat att man avser att återkomma med förslag på skärpningar av ränteavdragen redan under våren 2012.

Rikard Ström och Mika Persson

Läs Skatteverkets skrivelse (dnr 131-836251-11/113)

 

Kontakt
Rikard Ström
070-544 00 40

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57