Uppgifter om fastighetstaxering föreslås få lämnas genom ombud

I en lagrådsremiss föreslår Finansdepartementet att uppgifter som rör fastighetstaxering ska kunna lämnas genom deklarationsombud som har godkänts av Skatteverket.

Av fastighetstaxeringslagens (FTL) nuvarande lydelse framgår att ägaren av en fastighet, utan föreläggande ska lämna en allmän respektive en förenklad fastighetsdeklaration för varje fastighet. Detta gäller dock inte om ägaren senast den 15 oktober året före har fått ett förslag till fastighetstaxering. Vissa andra undantag finns också. Det är ägaren som ska fullgöra deklarationsskyldigheten. I FTL finns särskilda bestämmelser om vem som ska lämna deklaration respektive uppgifter i de fall då ägaren saknar rättshandlingsförmåga eller är en juridisk person. Enligt nuvarande regler kan inte ett befullmäktigat ombud lämna fastighetsdeklaration eller andra uppgifter vid fastighetstaxering .

Enligt förslaget i lagrådsremissen ska de regler som gäller deklarationsombud enligt Skatteförfarandelagen (SFL) gälla även deklaration samt uppgifter vid allmän, förenklad samt särskild fastighetstaxering. Vid fastighetstaxering innebär förslaget bland annat att

  • Bara fysiska personer kan vara deklarationsombud,
  • Deklarationsombudet ska vara godkänt av Skatteverket,
  • Om flera fysiska eller juridiska personer gemensamt äger en fastighet har de möjlighet att utse ett och samma deklarationsombud,
  • Deklarationsombud får bara lämna elektroniska deklarationer,
  • Deklarationsombudet får begära anstånd med att lämna fastighetsdeklaration

Kommentar

Förslaget innebär en utvidgning vad gäller möjligheten att använda ombud vid deklarationsförfarandet. Det främsta skälet för införandet av möjligheten är att kostnadsbesparingar kan uppnås för såväl företagen som Skatteverket.

 

Annika Arnström och Lukas Nilsson