Publikation ansågs utgöra självständig periodisk publikation

En publikation innehållande både redaktionell text och en övervägande del annonser som samdistribuerades med en tidning ansågs utgöra en egen periodisk publikation som har rätt till återbetalning av reklamskatt.

Ett bolag (bolaget) var utgivare av en publikation innehållande livsstilsorienterat material. Bolaget upplät annonsplatser i publikationen och erhöll ersättning för detta. Publikation distribuerades tillsammans med en annan tidning och bolaget betalade ersättning för detta.

Bolaget lämnade två exempel av publikationen till Skatterättsnämnden (SRN) och ställde följande frågor:

  1. Anses det redaktionella innehållet i publikationen utgöra mer än ”ett obetydligt redaktionellt innehåll” och därför inte utgör ett annonsblad enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklams, RSL, mening?
  2. Anses publikationen utgöra en självständig periodisk publikation och ha rätt till återbetalning av reklamskatt trots att publikationen distribueras med en annan tidning?

SRN undersökte de av bolaget ingivna exemplaren av publikationerna och kom fram till att de hade ett redaktionellt innehåll motsvarande 20 respektive 25 procent. SRN uttalade vidare att publikationen inte heller var av sådan karaktär som ger sken av att ha ett stort redaktionellt innehåll men i själva verket utgörs av artiklar som beskrev de företag som annonserade i positiva ordalag. Det faktum att den redaktionella texten och annonsörerna i tidsskriften hade en koppling till ett tema som respektive nummer av publikationen handlade om och att den redaktionella texten därmed hade en indirekt koppling till annonsörerna medför inte i sig att den redaktionella texten ska anses utgöra annons enligt SRN. SRN ansåg att de ingivna exemplaren av publikationen inte hade ett ”obetydligt redaktionellt innehåll” och utgjorde därför inte ett annonsblad.

Vad gäller den andra frågan om publikationen ska anses utgöra en självständig periodisk publikation som berättigar till återbetalning av reklamskatt så ansåg SRN att publikationen är en självständig periodisk publikation enligt RSL samt att det faktum att publikationen distribuerades tillsammans med en annan tidning saknar betydelse eftersom publikationen ges ut under eget namn och att bolaget ur reklamskattehänseende är utgivare av publikationen.

Kommentar

I detta förhandsbesked kan vägledning sökas vid eventuella tveksamheter som kan uppstå vid bedömningen om en redaktionell text som har en indirekt koppling till annonsörerna utgör annons eller redaktionell text.