Uppskovsbelopp på aktier pga stadigvarande vistelse

Skatterättsnämnden fann att en person ska anses fortsatt stadigvarande vistas i Sverige trots omfattande vistelser hos sin familj i utlandet. Det uppskovsbelopp som belöper på hans aktier ska därför inte tas upp som intäkt.

För att ett fördelat uppskovsbelopp inte ska återföras till beskattning krävs att personen fortsatt antingen är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige. Den fråga som nu uppkom inför Skatterättsnämnden var om individen ska anses fortsatt bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige på sådant sätt att uppskovsbeloppet inte ska tas upp till beskattning.

Mannen avser att under återkommande längre perioder vistas utomlands hos sin fru och parets gemensamma barn som ska flytta från Sverige. Han kommer att vistas i utlandet i sådan utsträckning att han, enligt landets interna rätt, anses ha hemvist där. Den sammanlagda tiden i Sverige kommer dock att uppgå till minst sex månader per år, där varje enstaka vistelse kommer att uppgå till minst två veckor. Till situationen hör också att familjen har både en permanentbostad och en fritidsfastighet i Sverige.

Begreppet stadigvarande vistelse är inte definierat i svensk lagstiftning, utan man får förlita sig till praxis. I princip ska en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer i Sverige föreligga. Därtill ska den skattskyldige tillbringa sin dygnsvila i Sverige. Tillfälliga avbrott saknar betydelse. Även om vistelsetiden understiger sex månader kan en person anses vistas här stadigvarande om andra omständigheter såsom vistelsens omfattning och regelbundenhet talar för det.

Skatterättsnämnden ansåg att individen under de givna förhållandena fortsatt kommer att vistas stadigvarande i Sverige, vilket innebär att det aktuella uppskovsbeloppet inte ska tas upp till beskattning.

Rebecca Eriksson

Förhandsbeskedet från den 23 september 2011 (dnr 116-10/D)