Dags att kontrollera löneuttaget i ditt fåmansföretag

Kalenderåret 2011 är snart slut och det är hög tid att se över det egna löneuttaget i ditt fåmansföretag.

Löneuttaget ingår i det gränsbelopp som framräknas varje år på blankett K10. Utdelning och kapitalvinst upp till gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent. Den del som överstiger gränsbeloppet vid en utdelning beskattas i inkomstslaget tjänst. Vid en avyttring beskattas vinsten utöver gränsbeloppet till viss del i tjänst och till viss del i kapital med 30 procent. Löneunderlaget räknas från första kronan och avser företagets kontant utbetalda löner för varje kalenderår. Att företaget har brutet räkenskapsår har således ingen betydelse. Observera att förmåner, statliga lönebidrag och styrelsearvoden inte får tillgodoräknas vid löneunderlagsberäkningen.

Vid beräkningen av löneunderlaget från man även beakta kontanta utbetalda löner i dotterföretag och filialer (inom EU/EES). Vad gäller löneunderlaget i dotterföretag som har varit helägt under hela löneåret så får hela summan av de kontant utbetalda lönerna från dotterföretaget beaktas vid beräkningen av löneunderlaget men om dotterföretaget har förvärvat under löneåret får delägaren bara ta med de löner som företaget har betalat ut efter förvärvet. Dessutom måste delägaren kvotera underlaget efter andelen, dvs. är det frågan om ett dotterföretag där delägaren företag äger 70 procent får enbart 70 procent av lönerna ingå i löneunderlaget.

Eftersom det är kalenderåret som styr löneunderlaget krävs det att lönerna har betalats ut senast den 31 december 2011. Det går nämligen inte att rädda en för lågt uttagen lön året därpå genom att göra en extra utbetalning.

Lägsta lönen för delägaren under kalenderåret 2011 är det lägsta av:

•    312 600 (6 inkomstbasbelopp) + 5 procent av hela lönesumman för alla arbetstagare i fåmansföretaget, eller
•    521 000 (10 inkomstbasbelopp).

Vid kontanta löner i företaget överstigande 4 168 000 kr under kalenderåret 2011 bör därmed delägaren ta ut en kontant lön om minst 521 000 kr. Under förutsättning att delägaren har en närstående, enligt inkomstskattelagens definition, som tar ut det lönebelopp som behövs, får delägaren tillgodoräkna sig den närståendes lön som sin egen. Delägaren behöver således inte ta ut en egen lön.

Tobias Wetterberg