HFD prövar mål om moms på factoringtjänster

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i tre mål som rör factoringtjänster.

I det första målet (mål nr1390–1395-11) är frågeställningen om förvärv av osäkra fordringar ska ses som en momspliktig tjänst. Det andra och tredje målet (mål nr 753–757-11 och 6291–6293-10) handlar om köp av fakturafordringar utan övertagande av kreditrisk, s.k. oäkta factoring. Även i dessa mål är frågan om tjänsterna är momspliktiga.

En möjlig anledning till att domstolen väljer att meddela prövningstillstånd i de tre factoringmålen är den nyligen avgjorda GFKL-domen från EU-domstolen (mål C-93/10). Omständigheterna i GFKL-målet var i korthet så att ett bolag köpte osäkra fordringar från en bank till ett pris som kraftigt understeg fordringarnas nominella värde. Frågeställningen var om bolaget (köparen) samtidigt tillhandahöll banken (säljaren) en momspliktig tjänst. EU-domstolen slog fast att mellanskillnaden mellan köpeskillingen och fordringarnas nominella värde inte utgjorde ersättning för en tjänst och att bolaget därför inte tillhandahöll banken en momspliktig tjänst.