Se upp med överklagandefristen vid ersättningsärenden

Kammarrätten gör en restriktiv bedömning av överklagandefrist i ersättningsärende. En överklagandefrist om tre veckor tillämpades för ett beslut om ersättning då det inte hade ansetts meddelats i samband med de ärenden som kostnaderna hänförde sig till, trots att beslut i dessa ärenden meddelats samma dag. I det här fallet skulle fristen annars ha varit två månader.

Ett bolag hade begärt ersättning för kostnader hos Skatteverket men fått avslag från verket. Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten och fick där delvis bifall för sina ersättningsyrkanden. Samma dag som förvaltningsrätten meddelade domen om kostnadsersättning meddelade domstolen även dom avseende de skattefrågor som bolaget även hade överklagat.

Bolaget överklagade domen avseende ersättningen hos Skatteverket men förvaltningsrätten avvisade överklagandet såsom för sent inkommet. Enligt förvaltningsrätten måste domen överklagas senast tre veckor efter att domen om ersättningsyrkandena hade delgivits bolaget och utifrån denna tidsfrist ansågs bolaget ha inkommit med sitt överklagande en dag för sent.

Skälet till att överklagandefristen endast uppgick till tre veckor var att domen om kostnadsersättning inte ansågs ha meddelats i samband med domen om de skattefrågor som hade gett upphov till kostnaderna. Överklagandefristen skulle annars ha varit lika lång som för det underliggande skatteärendet, dvs. två månader i det aktuella fallet.

Förvaltningsrätten konstaterade att domen avseende ersättning hos Skatteverket visserligen hade meddelats samma dag som domarna i de överklagade skattefrågorna men att de aktuella kostnaderna hänförde sig till handläggningen hos Skatteverket och att förvaltningsrättens beslut avseende ersättning för dessa kostnader inte hade meddelats i samband med avgörandet i det ärende eller mål som kostnaderna hänförde sig till. Överklagandetiden var därför tre veckor från att bolaget blivit delgiven domen.

Bolaget överklagade förvaltningsrättens avvisningsbeslut till kammarrätten och yrkade att överklagandet skulle anses ha inkommit i rätt tid med hänvisning till att ett beslut om ersättning kan överklagas inom den tid som gäller för det underliggande skatteärendet, dvs. två månader. Kammarrätten instämde dock i förvaltningsrättens bedömning att förvaltningsrättens beslut om ersättning inte hade meddelats i samband med de ärenden som kostnaderna hänförde sig till och att en överklagandefrist om tre veckor gällde. Kammarrätten avslog därför bolagets överklagande.

Domen meddelades av Kammarrätten i Stockholm den 8 november 2011 (mål nr 5349-11).

Kommentar

I 11 § lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. anges att ett ersättningsbeslut som meddelas i samband med avgörandet i det ärende eller mål som kostnaderna hänför sig till, får överklagas inom den tid som gäller för överklagande av avgörandet i ärendet eller målet.

Genom det aktuella målet får det anses klarlagt att den omständighet att en dom avseende ersättning hos Skatteverket meddelas samma dag som en dom avseende överklagade skattefrågor inte i sig innebär att ersättningsbeslutet har meddelats i samband med det avgörande som kostnaderna hänför sig till.

Vidare visar domen på den synnerligen restriktiva hållning som domstolarna tillämpar när det gäller besvärsfrister då det i nu aktuellt fall var det fråga om endast en dags försening. Det kan noteras att kammarättens beslut inte får överklagas enligt 33 § sista stycket förvaltningsprocesslagen. Frågan i målet ovan är därför slutligen avgjord.

Lars Tärnqvist och Lena Stoltz

Kontakt
Lars Tärnqvist
08-520 597 69