Elkraft från solcellsanläggning undantas från skatteplikt

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för sin uppfattning om undantag från skatteplikt för elkraft framställd i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator.

Ställningstagandet behandlar undantag från energiskatt på elkraft som framställs i en anläggning utan generator, t.ex. en solcellsanläggning.

Enligt lagen om skatt på energi så är elkraft som framställs på annat sätt än i ett vindkraftverk av en producent som förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt undantagen från energiskatt om producenten inte yrkesmässigt levererar elkraft.

Skatteverket anser att även elkraft som produceras i en anläggning utan generator kan vara undantagen från skatteplikt, under i övrigt samma förutsättningar som nu angetts. Undantaget förutsätter att producenten inte förfogar över en eller flera andra elproduktionsanläggningar med en sammanlagd installerad generatoreffekt om 100 kilowatt eller mer samt att producenten inte levererar elkraften yrkesmässigt.

Skatteverket motiverar sitt ställningstagande med att det i lagtexten inte ställs något krav på att elkraften ska ha framställts i en anläggning med generator för att omfattas av undantaget. Av författningskommentarerna framgår dock att undantaget avser små kraftverk. Dessa kraftverk är alltid försedda med en generator. Trots det menar Skatteverket att den begränsning som gjorts i lagtexten utformats på ett sådant sätt att anläggningens storlek saknar betydelse när anläggningen inte har någon generator alls. Detta gäller även om producenten förfogar över flera sådana anläggningar.

Kommentar

I ställningstagandet ges fyra exempel på undantag från skatteplikt vid olika situationer varav det sista är av särskilt intresse. Det gäller det fall då en producent förfogar över både en solcellsanläggning utan generator samt ett eller flera vindkraftverk med en sammanlagd installerad generatoreffekt av 100 kilowatt eller mer. Skatteverket anser att elkraften som produceras i solcellsanläggningen blir skattepliktig eftersom innehavaren av anläggningen även förfogar över vindkraftverket, men att elkraften från vindkraftverket är undantagen från skatteplikt enligt det generella undantaget för vindkraftproducerad elkraft om innehavaren inte levererar elkraften yrkesmässigt.

Det innebär att det för en producent i den angivna situationen ur ren energiskattesynpunkt inte innebär någon fördel att producera elkraft från egna solcellsanläggningar eftersom skatten på den egna förbrukningen blir densamma som om producenten köpt in elkraften från någon annan. 

Anders Edlund

Skatteverkets ställningstagande från den 16 november 2011 (dnr 131 651138-11/111)