Ny skatteförfarandelag antagen

Riksdagen har antagit propositionen om en ny skatteförfarandelag. Lagen berör i stort sett hela skatteförfarandet. Syftet med den nya lagen är att förenkla och förtydliga skatteförfarandet för att minska den administrativa bördan för såväl skattskyldiga som övriga parter. Lagen träder i kraft den 1 januari 2012.

Den nya skatteförfarandelagen kommer bl.a. att ersätta skattebetalningslagen, taxeringslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Nya tidpunkter införs för när juridiska personer ska deklarera

Följande beskattningsår har fastslagits i lagstiftningen för att styra tidpunkten för bl.a. inlämnandet av inkomstdeklaration m.m. (se punkterna nedan):

1 januari – 31 december

1 maj – 30 april

1 juli – 30 juni

1 september – 31 augusti

Beskattningsåret följer bolagets räkenskapsår. Beskattningsåret styr tidpunkten för bl.a:

–       när en preliminär inkomstdeklaration ska inlämnas

–       när en inkomstdeklaration ska inlämnas

–       debitering av preliminär skatt

–       besked om slutlig skatt

–       betalning av preliminär skatt

–       beräkning av ränta

I det fall företagets räkenskapsår skiljer sig från de ovan angivna perioderna får företaget för dessa ändamål det beskattningsår som slutar närmast efter det egna räkenskapsåret . Det ska noteras att underlaget för beskattningen fortfarande utgörs av företagets räkenskapsår.

Deklarationen ska lämnas in sex månader efter beskattningsårets utgång. Undantaget är dock företag som har beskattningsår som slutar den 30 juni. Sista dagen för inlämnande av deklarationen för dessa bolag blir den 15 december. De nya reglerna ska gälla på beskattningsår som börjar 1 februari 2012 eller senare. Första gången lagen kommer att tillämpas blir den deklaration som ska lämnas senast den 1 november 2013 (dvs. för företag vars beskattningsår slutar den 30 april 2013).

Företag med brutet räkenskapsår som avslutas den 31 januari- 30 juni kommer att behöva lämna in två deklarationer under 2013. Exempelvis kommer ett företag med räkenskapsår som avslutas den 30 april behöva lämna in deklaration dels för räkenskapsåret som avslutas den 30 april 2012 (deklarationen ska vara inlämnad senast den 2 maj 2013), dels deklarationen för räkenskapsåret som avslutas den 30 april 2013 (deklarationen ska vara inlämnad senast den 1 november 2013).

Byråanståndet för juridiska personer försvinner. Individuellt anstånd kan erhållas om synnerliga skäl föreligger. Fysiska personer ska även fortsättningsvis deklarera den 2 maj.

Preliminärskatten ska börja betalas i den andra månaden av beskattningsåret

Debiterad preliminär skatt ska betalas från och med beskattningsårets andra månad till och med månaden efter beskattningsårets utgång. De nya reglerna ska tillämpas på företag med räkenskapsår som påbörjas den 1 februari 2012 eller senare.

För företag med brutet räkenskapsår kommer detta att innebära att dessa företag får kortare tid på sig att betala sin preliminärskatt jämfört med tidigare. I samband med övergången till de nya reglerna kommer dessa företag betala preliminärskatt enligt skattebetalningslagen för de månader som återstår av beskattningsåret 2011/2012 vid ingången av år 2012. Exempelvis ska ett företag som har räkenskapsår som avslutas den 30 april 2012 betala preliminär skatt enligt skattebetalningslagen för de månader som återstår av beskattningsåret (1 januari–30 april 2012). Från och med maj 2012 ska preliminärskatt betalas enligt skatteförfarandelagens bestämmelser. Av förenklingsskäl behöver dock inte någon ny beräkning göras för de månader som återstår av beskattningsåret 2011/2012 vid ingången av 2012, utan debiteringen baseras på föregående års debitering av preliminär skatt. Med detta system kommer endast en del av preliminärskatten för räkenskapsåret 2011/2012 betalas (4/12 delar av den beräknade preliminärskatten) . Berörda företag måste följaktligen planera för en fyllnadsinbetalning avseende räkenskapsåret 2011/2012.

Andra förändringar i korthet

  • Skattenämnderna avskaffas från och med den 1 januari 2012. I stället kommer en särskilt kvalificerad beslutsfattare att besluta i vissa omprövningsärenden. Detta gäller alla skatter och avgifter förutom fastighetstaxering.
  • Möjligheten att deklarera genom att använda ett ombud utökas. Ett deklarationsombud ska kunna lämna alla deklarationer som kan lämnas elektroniskt. Man kan också ha fler än ett ombud.
  • Möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen avskaffas. Möjligheten att redovisa moms för beskattningsår behålls, men momsen ska alltid redovisas i en skattedeklaration.
  • Reglerna om skattetillägg justeras.  Bland annat blir utrymmet för frivillig rättelse större och de fasta nivåerna för delvis befrielse från skattetillägg tas bort.

Johan Hörberg