Koncerninterna lån i fokus

Som vi har berättat om tidigare på Skattenätet kommer regeringen att lämna i uppdrag till Skatteverket att granska privata företag inom skola, vård och omsorg, särskit avseende ränteavdrag. Granskningen förväntas bl.a. fokusera på koncerninterna lånevillkor.

Granskningen föranleds av den senaste tidens diskussion gällande bl.a. koncerninterna lån och skatteplanering inom företag i vårdsektorn. Redan innan regeringen annonserade Skatteverkets nya uppgift fick Företagsskattekommittén i uppdrag att bl.a. se över skattereglerna om ränteavdrag. Finansminister Anders Borg har uttalat att ett förslag till skärpta regler kommer att lämnas under 2012, troligtvis redan under våren.

Svenskt näringsliv är positivt till utredningen men påpekar samtidigt att det är viktigt att man inte hämmar investeringar genom att minska tillgången på riskkapital och höja kapitalkostnaderna. Även om bolagsskatten i Sverige är konkurrenskraftig så är kapitalinkomstskatten nästan dubbelt så hög som i jämförbara länder, varför företag söker alternativa finansieringsvägar. Att utnyttja rätten till ränteavdrag är en sådan lösning. Svenskt näringsliv påpekar även att det är viktigt att utformningen av nya skatteregler inte leder till att normalt verkande företag påverkas negativt genom minskade investeringar eller nedläggningar.

Kommentar

I och med den diskussion som uppstått kan det konstateras att det är viktigare än någonsin att företag ser över sina koncerninterna lån och transaktioner och försäkrar sig om att de ligger i linje med armslängdsprincipen, detta för att undvika oförutsedda skattekonsekvenser.

Mikael Hall

Läs mer hos Svenskt näringsliv.