Högsta förvaltningsdomstolen ändrar förhandsbesked om lagerfastigheter

HFD anser att bolag som förvärvar lagerfastigheter genom gåva inte ska ta upp skillnaden mellan redovisat värde och skattemässigt värde som intäkt. HFD ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Privatpersoner som ägde fastigheter överförde dessa till närståendes aktiebolag mot en ersättning som understeg taxeringsvärden men som översteg ägarnas skattemässiga värden på fastigheterna. Fastigheterna utgjorde lagertillgångar hos såväl givarna som de mottagande bolagen. Värdet på fastigheterna enligt de mottagande bolagens räkenskaper skulle överstiga de övertagna skattemässiga värdena, och frågan var om mellanskillnaden skulle beskattas.

Skatterättsnämnden ansåg att skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde skulle tas upp till beskattning som intäkt (dnr 17-10/D). Beslutet grundades på att fastigheterna, som var lagertillgångar även hos förvärvarna, i räkenskaperna skulle värderas till belopp motsvarande den utgivna ersättningen. Enligt 17 kap. 3 § inkomstskattelagen får en lagertillgång inte tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, vilka båda definieras i 4 kap. 9 § 2-4 st. årsredovisningslagen. Av regleringen följer att det är god redovisningssed som styr värderingen av lagertillgångar vid beskattningen. Enligt Skatterättsnämnden innebar detta att ett belopp motsvarande skillnaden mellan lämnad ersättning och de från överlåtarna övertagna skattemässiga värdena skulle beskattas hos aktiebolagen.

Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som i dom 2011-11-09, mål nr 1610-11 slog fast att de lagreglerade undantagen, bl.a. i 17 kap IL, om hur anskaffningsvärdet på lager ska bestämmas vid beskattningen inte villkorats av att motsvarande värde används i den skattskyldiges räkenskaper. Av tidigare praxis (RÅ 2004 ref. 42) framgår vidare att de förvärvande bolagen träder in i överlåtarens skattemässiga situation vid överlåtelser med gåvoavsikt. Genom praxis har således skapats ett ytterligare undantag från huvudregeln som leder till att det skattemässiga värdet på lagertillgångar skiljer sig från det som används i räkenskaperna. Skillnaden skulle därmed inte tas upp till beskattning hos de förvärvande bolagen.

Kommentar

Efter denna dom kvarstår möjligheten att överlåta fastigheter i en gåvotransaktion utan att inkomstskattekonsekvenser uppkommer även om redovisat och skattemässigt värde på lagerfastigheter inte överensstämmer.