Framställning av energiprodukter – biogas

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för sin uppfattning om hur begreppet framställning av en energiprodukt ska tolkas vid produktion av biogas.

Framställning av biogas sker genom rötning i avloppsreningsverk, på gårdsanläggningar och på avfallsanläggningar. Rötningen sker stegvis och rötningsprocessen ser olika ut beroende på typ av anläggning. Innan rötningen påbörjas krävs viss förbehandling av råvaran. På modernare anläggningar pumpas materialet in i en rötkammare efter att det förbehandlats och bryts sedan ned relativt snabbt varvid biogas bildas. Rötningsprocessen på traditionella avfallsanläggningar är långsammare men kan skyndas på genom att anläggningen konstrueras på visst sätt och genom att lakvätska återcirkuleras i avfallet. Fråga har uppkommit om de olika typerna av rötningsprocesser kan anses utgöra framställning av en energiprodukt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Inledningsvis konstaterar Skatteverket att biogas, både i gas- och vätskeform, är energiprodukter. Bränsle och elkraft som förbrukas för framställning av energiprodukter är befriade från energi- och koldioxidskatt samt eventuell svavelskatt. Skatteverket anser vidare att skattebefrielsen gäller oavsett vilken av ovan beskriva rötningsmetoder som används. Skattebefrielsen är inte begränsad till själva rötningsprocessen i sig utan omfattar också förbehandling av råvaran samt rening och/eller uppgradering av biogasen. Skatteverket finner också att med framställning av energiprodukt avses även när biogasen byter form från gas till vätska och tvärtom. Övrig hantering av avfall på anläggningen ska dock inte omfattas av skattebefrielsen.

En förutsättning för skattebefrielse är att biogasen tas tillvara.

 

Kommentar

Skatteverkets ställningstagande är intressant av flera skäl. För det första att skattebefrielsen gäller inte bara rötningsprocessen i sig utan även den förbehandling av råvaran som krävs och den rening och/eller uppgradering av biogasen som sker i ett senare skede. För det andra att skattebefrielsen också gäller förbrukningen av bränsle och elkraft när biogasen byter form från gas till vätska och tvärtom.

För biogasproducenter kan det därför vara av värde att se vilka delar av energiförbrukningen vid anläggningen som kan hänföras till förbehandling, rötningsprocess, rening och/eller uppgradering av biogasen samt omvandling från gas till flytande form och tvärtom.

På vilket sätt biogasen ska tas tillvara för att skattebefrielsen ska gälla utvecklas inte närmare av Skatteverket. Det som torde avses är dock att producenten själv förbrukar biogasen eller säljer den till någon annan.

Den som inte själv är skattskyldig kan ansöka om återbetalning av all energi-, koldioxid- och svavelskatt på bränsle som förbrukas vid framställning av energiprodukter, i detta fall biogas. Det finns däremot ingen möjlighet att bli godkänd som skattebefriad förbrukare för detta ändamål. Elkraften som förbrukas kan köpas av elleverantören utan energiskatt. Detta måste dock särskilt meddelas elleverantören.

Anders Edlund

Läs Skatteverkets ställningstagande från den 16 november 2011 (dnr 131 773907/11-111).