Avdrag medgavs för valutakursförlust på aktieägartillskott

Kammarrätten har i ett avgörande godkänt avdrag för en uppkommen kursförlust vid återbetalning av villkorat aktieägartillskott; detta då vägrat avdrag ansetts strida mot EU-rätten.

Under 2004 erhöll sökanden återbetalning av villkorade aktieägartillskott som lämnats till polska koncernbolag under 1998 och 1999. Skatteverket nekade sökanden avdrag för den valutakutsförlust som uppstod i och med återbetalningen.

I likhet med förvaltningsrätten anser kammarrätten att avdrag ska medges, varför Skatteverkets överklagan avslås. Förvaltningsrätten ansåg att Skatteverket utifrån svensk rätt hade fog för att vägra bolaget avdrag för den ifrågavarande kursförlusten men att avdragsförbudet strider mot unionsrätten. Vad gäller prövningen utifrån EU-rätten hänvisade förvaltningsrätten till EU-domstolens mål i Deutsche Shell (C-293/06). Förvaltningsrätten ansåg att avdragsförbudet avskräcker bolag från att etablera sig i andra EU-länder pga. den ökade risk som uppstår om en eventuell kursförlust inte får dras av i något medlemsland.

Domen meddelades av Kammarrätten i Göteborg den 3 november 2011 (mål nr 6338-10).

Kommentar

Valet av valuta kan i flera fall öka riskexponeringen även skattemässigt, vilket kan vara i strid med EU-rätten. Om kammarrättens EU-rättsliga analys står sig blir följden att transaktioner som medför valutakursförluster som inte beaktas i investeringslandet kan komma att medföra avdrag i Sverige.

Emelie Bergman