Förvaltningsrätt medgav återbetalning av kupongskatt till fond

Förvaltningsrätten i Falun ger en luxemburgsk fond av typen FCP rätt till återbetalning av kupongskatt erlagd i Sverige.

Frågan i målet gällde om en fond av typen Fonds Commun de Placement (FCP) med hemvist i Luxemburg skulle anses vara berättigad till återbetalning av kupongskatt erlagd i Sverige under åren 2005 till 2007.

Förvaltningsrätten noterade i sitt avgörande att Kammarrätten i Sundsvall i ett tidigare mål ansett att en sådan fond som nu var aktuell, inte är att betrakta som en utländsk juridisk person i den mening som avses i kupongskattelagen. Fonden ansågs därmed inte heller skattskyldig för den i målet erlagda kupongskatten och hade därför rätt till återbetalning av kupongskatten.

I målet inför Kammarrätten i Sundsvall hade Skatteverket b.la. argumenterat för att den luxemburgska fonden inte skulle anses vara utdelningsberättigad, och därmed sakna rätt till återbetalning av den erlagda kupongskatten. Kammarrätten gav inte någon närmare motivering till varför fonden skulle anses vara utdelningsberättigad.

Med stöd av det ovan nämnda avgörandet från Kammarrätten i Sundsvall drar förvaltningsrätten nu slutsatsen att en luxemburgsk fond av typen FCP är att betrakta som utdelningsberättigad enligt kupongskattelagen, när den tar emot utdelning från svenska aktiebolag. Enligt förvaltningsrätten har fonden därmed rätt till återbetalning.

Domen meddelades den 11 november 2011.

Kommentar

Den kammarrättsdom som förvaltingsrätten har hänvisat till är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen. Rättsfrågan kan bedömas vara av intresse för prövningstillstånd. Till dess Högsta förvaltningsdomstolen finner annat, bör gällande rätt anses vara i enlighet med domen. FCP-fonder bör därför i nuläget vara berättigade till återbetalning av kupongskatt. Enligt kupongskattelagen kan återbetalning medges fem år tillbaka i tiden.