Skatteverket ska granska aggressiv skatteplanering inom välfärdssektorn

Mot bakgrund av den mediala kritik som under senaste tiden har riktats mot skatteplanering hos vissa privata aktörer kommer regeringen att ge Skatteverket i uppdrag att särskilt kartlägga och granska företag inom sektorerna vård, skola och omsorg, och då särskilt vad avser ränteavdrag.

Parallellt med detta ser Företagsskattekommittén över reglerna om ränteavdrag och ska lämna ett slutbetänkande senast den 1 november 2013. Regeringen avser dock att återkomma med förslag på skärpningar av ränteavdragen redan under våren 2012.

Kommentar
Det finns i nuläget ingen information om hur de ränteavdragsbegränsingsregler som är uppe för diskussion kommer att utformas. Uppdaterad information kommer att läggas ut på Skattenätet så snart sådan finns tillgänglig.

Emilie Parland