Norsk pension kunde inte beskattas i Sverige

Kammarrätten ansåg att mottagaren av norsk pension inte kunde beskattas i Sverige med stöd av artikel 26.2 i det nordiska skatteavtalet.

I ett omprövningsbeslut eftertaxerade Skatteverket en kvinna för inkomståret 2005 avseende en norsk ålderspension, eftersom pensionen aldrig beskattades i Norge. Kvinnan, som bodde i Sverige från hösten 2004 till hösten 2007, var enligt norska regler obegränsat skattskyldig i Norge även under de år hon bodde i Sverige.

Enligt artikel 18.1 i det nordiska skatteavtalet framgår att pension som betalas från en avtalsslutande stat (Norge) till person med hemvist i en annan avtalsslutande stat (Sverige) endast ska beskattas i den förstnämnda staten (Norge).

Skatteverket anförde att norska pensioner som utbetalas till någon som inte är bosatt i inte beskattas i Norge enligt interna norska regler, varför beskattningsrätten ska gå över till Sverige enligt artikel 26.2 i skatteavtalet. Artikeln anger att beskattningsrätten till en inkomst övergår till hemviststaten (i detta fall Sverige) om den stat som annars har beskattningsrätten enligt avtalet inte beskattar inkomsten pga. inhemsk lagstiftning.

Kammarrätten ansåg att Skatteverket inte närmare visat vilken intern norsk bestämmelse som undantar pensionen, inte heller hade någon sådan bestämmelse i övrigt framkommit. Sverige hade därför inte rätt att beskatta pensionen. Att Norge inte hade beskattat den påverkade inte bedömningen.

Domen meddelades av Kammarrätten i Sundsvall den 18 oktober 2011 (mål nr 810-11).

Kommentar
Det intressanta med domen är att Kammarrätten konstaterar att Sverige inte per automatik får rätt att beskatta en inkomst bara pga. att inkomsten inte beskattas i det andra landet. Inkomster som inte beskattas i ett land kan därmed bli helt skattefria om det land som har beskattningsrätten väljer att inte beskatta den aktuella inkomsten.

Catarina Wahlgren Sjöstedt och Klara Justad