Lättnader föreslås i Tysklands regler om s.k. treaty shopping

Rätten att få tysk kupongskatt nedsatt pga. skatteavtal eller EU-direktiv begränsas av inhemska tyska regler. Nu föreslås lättnader i dessa regler. Ändringsförslaget är en följd av att Europeiska kommissionen har inlett ett förfarande om fördragsbrott.

Enligt tysk intern rätt utgår 26,37 procent kupongskatt på utdelningar och vissa andra betalningar. Den interna skattesatsen sätts generellt ned till mellan noll och 15 procent med stöd av moder-/dotterbolagsdirektivet och tillämpliga skattavtal. Tyskland har dock regler som syftar till att förhindra s.k. ”treaty shopping” eller ”directive shopping”, dvs. missbruk av skatteavtal eller EU-direktiv för att t.ex. åstadkomma lägre tysk kupongskatt.

Något förenklat träffar reglerna situationer där man sätter in ett mellanliggande bolag ovanför det tyska bolaget enbart för att minska den tyska kupongskatten på mottagen utdelning. Enligt de nuvarande reglerna har det mellanliggande bolaget rätt till minskad kupongskatt endast om det uppfyller tre test. De tre testen avser affärsmässiga skäl, bruttoinkomst och substans. Testet av bruttoinkomst innebär att det utländska bolaget måste generera mer än 10 procent av sin bruttoinkomst genom egen ekonomisk verksamhet.

I enlighet med fördragsbrottsförfarandet begärde Kommissionen i början av 2010 att Tyskland skulle ändra de ovannämnda reglerna eftersom de ansågs utgöra ett hinder för den fria rörligheten. Kommissionen hänvisade till EU-domstolens dom Cadbury Schweppes. Kortfattat kan sägas att Kommissionen var av uppfattningen att testet av bruttoinkomst stred mot etableringsfriheten, eftersom den skattskyldige inte hade rättslig möjlighet att visa att tillräcklig substans fanns i bolaget.

Det tyska finansdepartementet föreslår nu att testet av bruttoinkomst slopas. Det utländska bolaget måste dock fortfarande bevisa att tillräcklig ekonomisk substans finns i bolaget och att affärsmässiga skäl för sin etablering föreligger. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Kommentar

Om de föreslagna ändringarna träder i kraft synes de innebära att ett utländskt bolag som inte utövar egen ekonomisk verksamhet endast måste bevisa att tillräcklig ekonomisk substans finns i bolaget och att affärsmässiga skäl för etableringen föreligger för att ha rätt till nedsättning av eller undantag från tysk kupongskatt. Bolag med inkomst genererad från egen ekonomisk verksamhet synes principiellt ha rätt till nedsättning enligt ett skatteavtal eller EU-direktiv, oavsett om inkomsten utgör 10 procent av bolagets bruttoinkomst eller ej. I sistnämnda fall synes det därmed inte krävas tillräcklig ekonomisk substans eller affärsmässiga skäl. Egen ekonomisk verksamhet är med andra ord ett fastslaget kriterium för att substans och affärsmässighet föreligger.

Svenska och andra utländska investerare som investerar i Tyskland genom europeiska holdingbolag eller andra finansieringsstrukturer, t.ex. hedgefonder eller private equityfonder, kan komma att dra nytta av de ändrade reglerna. Dessa bör dock även i fortsättningen bevaka utvecklingen och sin skatteposition noggrant för att säkerställa att tillräcklig ekonomisk substans och affärsmässiga skäl föreligger.

Slutligen är det av stort intresse att Tyskland uppfattar att EU-rätten alltjämt innebär att endast ”fiktiva upplägg” kan angripas med tillämpning av nationella skatteflyktbestämmelser.

Emelie Lindahl

Kontakt
Emelie Lindahl
08-520 597 29