Återbetald moms inkomstbeskattas

Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål slagit fast att moms som återbetalas ska ses som en intäkt i verksamheten och därmed inkomstbeskattas.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i de två målen Stockholms Konsertstiftelse (mål nr 678-11) och Stockholm Stadsteater AB (mål nr 1801–1803-11). Målen handlar om inkomstbeskattning av återbetald ingående moms.

I båda fallen kom HFD fram till att sambandet mellan momsredovisningen och inkomstbeskattningen får anses uttömmande reglerat i inkomstskattelagen (IL). Av 15 kap. 1 § IL framgår enligt HFD att alla inkomster i en näringsverksamhet ska tas upp som intäkt i verksamheten och att det inte finns något undantag för återbetalning av ingående moms. Enligt HFD utgör de aktuella återbetalningarna därmed skattepliktiga intäkter i bolagens verksamheter.

HFD slog sedan fast att det av huvudregeln i 14 kap. 2 § IL framgår att inkomster ska tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår de hänför sig till enligt god redovisningssed. Båda bolagen intäktsförde återbetalningarna under de år då återbetalningarna erhölls. Enligt HFD har det inte framkommit annat än att intäktsföringen följt god redovisningssed. Återbetalningarna ska därmed beskattas vid taxeringen för respektive år.

I fallet med Stockholms Stadsteater AB bifölls således Skatteverkets överklagande. I fallet med Stockholms Konsertstiftelses avslogs stiftelsens överklagande. Ett justitieråd var skiljaktigt avseende motiveringen i båda domarna.

Kommentar

I och med dessa domar står det enligt vår mening klart att både återbetalning av tidigare debiterad utgående moms (RÅ 2010 ref. 95) och återbetalning av ingående moms ska inkomstbeskattas det år då återbetalningen erhålls. Vi har varit i kontakt med HFD avseende de övriga mål avseende inkomstbeskattning av återbetald ingående moms som ligger och väntar på beslut om prövningstillstånd och fått beskedet att beslut avseende dessa mål troligtvis kommer inom två veckor. Om HFD inte meddelar prövningstillstånd i dessa mål är det möjligt att flera skattskyldiga som vunnit framgång i kammarrätterna undkommer inkomstbeskattning av återbetald ingående mervärdesskatt.