Fråga om s.k. delikatessjäv vid Skatteverkets handläggning

Den revisionspromemoria som låg till grund för Skatteverkets beslut om eftertaxering hade upprättats av sambon till skattenämndens ordförande. Enligt kammarrätten kan det inte uteslutas att jävsituationen kan ha påverkat utgången av ärendena . Skatteverkets beslut och förvaltningsrättens domar upphävs därför.

Målet handlar om en man som var företagsledare i ett bolag som blev föremål för revision av räkenskaperna. Skatterevisionen resulterade bl.a. i beslut om eftertaxering av mannen i inkomstslaget tjänst. Dessa beslut fattades av skattenämnd. Skatteverkets revisionspromemorian som låg till grund för taxeringsbesluten hade upprättats av en person som var sambo med skattenämndens ordförande. Skattenämndens ordförande var en av Skatteverket anställd tjänsteman.

Mannen överklagade besluten och anförde att det under handläggningen förelegat jäv mellan skattenämndens ordförande och skatterevisorn.

Skatteverket bestred bifall och menade att förutom nämndens ordföranden hade tre andra ledamöter deltagit. Vidare anfördes att mannen hade haft möjlighet att bemöta innehållet i Skatteverkets övervägande samt att mannen även hade utnyttjat sin möjlighet att personligen närvara vid skattenämndens sammanträde och där lägga fram sin sak.

Förvaltningsrätten kom fram till att någon jävsituation inte hade förelegat och avslog mannens jävsinvändning.

Kammarrätten konstaterar att det till stor del i ärendena handlade om bedömning i bevisfrågor där sakomständigheterna var oklara. Vidare noteras att det var en av Skatteverkets anställd tjänsteman, dvs. skattenämndens ordförande, som varit jävig och inte de politiskt tillsatta ledamöterna med förtroendeuppdrag. Kammarrätten anger att det inte kan uteslutas att jävsituationen kan ha påverkat utgången i ärendena. Skatteverkets beslut och förvaltningsrättens domar upphävs därför.

Beslutet meddelades av Kammarrätten i Stockholm den 26 september 2011 (mål nr 3798 – 3800-10).

Kommentar

Skattenämnd är en s.k. lekmannanämnd vid Skatteverket och nämnden fattar beslut för myndighetens räkning i vissa fall, t.ex. om det är fråga om omprövning av en tvistig fråga.

Målet ovan behandlar s.k. delikatessjäv. Det synes klarlagt att rollen som skattenämndens ordförande inte bör företrädas av någon med personlig koppling till handläggare eller utredande personal inom myndigheten. Målet skulle möjligen kunna ha haft en annan utgång om någon av de politiskt tillsatta ledamöterna med förtroendeuppdrag hade varit jävig.

Det kan noteras att skattenämnderna kommer att avskaffas fr.o.m. den 1 januari 2012. I stället kommer en särskilt kvalificerad beslutsfattare att besluta i vissa omprövningsärenden. Detta gäller alla skatter och avgifter till skillnad mot idag då skattenämnderna bara fattar beslut om inkomstbeskattning. Fallet ovan torde dock få samma utgång om en särskilt kvalificerad beslutsfattare var sambo med den person som upprättat revisionspromemorian.

Lars Tärnqvist och Lena Stoltz

Kontakt
Lars Tärnqvist
08-520 597 69