Lagförslag i den nederländska budgeten

Den nederländska regeringens budget för 2012 innehåller bl.a. förslag gällande ränteavdragsbegränsningar och beskattning av utländska fasta driftställen.

Ränteavdragsbegränsningar
Det föreslås att ränteavdragsbegränsningar införs gällande räntor på lån som används till förvärv av företag som efter förvärvet koncernbeskattas (”fiscal unity”) med andra bolag eller fusioneras med det förvärvande bolaget.

Rätten till avdrag ska begränsas till det förvärvade bolagets beskattningsbara inkomst; räntor kommer alltså inte att kunna kvittas mot vinster som är hänförliga till andra koncernbeskattade bolag eller det bolag som fusionerats med det förvärvade bolaget. Reglerna ska inte göra någon skillnad mellan interna och externa lån.

Inskränkt beskattningsanspråk avseende fasta driftställen i utlandet
I dagsläget beskattas obegränsat skattskyldiga subjekt i Nederländerna i princip för inkomster från fasta driftställen i andra stater.

I budgeten föreslås beträffande fasta driftställen ett territoriellt system som innebär att utländska inkomster (och förluster) som huvudregel inte ska ingå i beskattningsunderlaget i Nederländerna. Detta ska gälla oavsett om inkomsterna från det fasta driftstället beskattas där det är beläget. Vissa valutakurseffekter ska dock även i fortsättningen kunna påverka resultatet i Nederländerna. Det kommer dessutom att vara möjligt att dra av förluster vid likvidation av det fasta driftstället under vissa förutsättningar (ett s.k. ”Marks & Spencer”-avdrag). Observera även att övergångsbestämmelser kommer att införas.

Beskattningsanspråk på utländska skattebetalare
Enligt nederländska regler kan bolag som äger en betydande andel (ca fem procent) i ett nederländskt bolag i vissa fall beskattas för kapitalvinster och utdelningar från detta bolag. Eftersom denna lagstiftning har ansetts diskriminera utländska företag föreslås det nu att sådan beskattning endast får ske om den skattskyldiges avsikt med ägandet är att undgå beskattning i Nederländerna. Avsikten är att lagstiftningen endast ska tillämpas på helt artificiella situationer i enlighet med vad EU-rätten tillåter.

Beskattning av vinster från nederländskt kooperativ
Enligt ett förslag ska utdelningar från nederländska kooperativ (”coöperatie”) kunna beskattas med kupongskatt i missbrukssituationer. Förslag gäller gränsöverskridande situationer och ska tillämpas på ett sätt som är förenligt med EU-rätten.


Forskning och utveckling

Generösare avdragsmöjligheter avseende kostnader för forskning och utveckling föreslås. Ett mer detaljerat förslag kommer att lämnas senare.


Införande

Förslagen väntas träda ikraft den 1 januari 2012.

Kommentarer
Det är intressant att lagstiftning som ska förhindra skatteflykt anges ta sikte endast på ”helt artificiella situationer”, dvs. sådana situationer som inte skyddas av EU-rätten. Det är en intressant fråga vilka situationer som kan anses falla utanför det skydd som EU-rätten ger och det torde finnas risk att detta område är så pass litet att reglerna syfte inte kommer att kunna förverkligas fullt ut.

Vi kommer att följa utvecklingen i Nederländerna gällande reglerna om ränteavdragsbegränsningar samt forskning och utveckling.

Martin Segerström

Kontakt
Martin Segerström
Senior
Tfn 08-520 587 98