Avdrag för byggnader som rivits efter förvärvet

Ett bolag förvärvade flera fastigheter/tomträtter. Avsikten var att riva existerande byggnader för att uppföra nya byggnader. Skatterättsnämnden ansåg inte att rätt till värdeminskningsavdrag eller utrangeringsavdrag förelåg. Högsta förvaltningsdomstolen anser dock att bolaget har rätt till avdrag.

Bolaget förvärvade ett antal fastigheter/tomträtter inför ett kommande byggprojekt. På vissa av fastigheterna fanns byggnader. I åtminstone ett fall var byggnaden uthyrd. Förvärven gjordes i syfte att tillskapa en lämplig fastighet för en större nybyggnation. Avsikten var redan vid förvärven att befintliga byggnader skulle rivas. Bolaget ställde i förhandsbesked frågan till skatterättsnämnden om utrangeringsavdrag samt värdeminskningsavdrag för byggnaderna kunde medges.

Skatterättsnämnden utgick i sin bedömning från de aktuella reglernas tidigare lydelse. Enligt Skatterättsnämnden innebar inte justeringarna som gjordes i samband med 1990 års skattereform i några sakliga förändringar. Vidare anfördes att värdeminsknings- och utrangeringsavdrag medges om rivna byggnader anskaffats för att användas i ägarens näringsverksamhet. Då bolaget inte anskaffat byggnaderna för användning i sin verksamhet, utan avsikten var att riva dem så snart det var möjligt, medgav Skatterättsnämnden varken värdeminsknings- eller utrangeringsavdrag. Både bolaget och Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det var klart att byggnaderna tillförts näringsverksamheten. Vidare ansåg domstolen att det av lagtextens ordalydelse framgår att bolaget är berättigat till värdeminsknings- och utrangeringsavdrag.

Kommentar

I samband med införandet av inkomstskattelagen, slogs de tidigare inkomstslagen jordbruksfastighet, annan fastighet samt rörelse samman till inkomstslaget näringsverksamhet. Samtidigt ändrades vissa formuleringar i lagtexten. Av förarbetena till inkomstskattelagen framgår inte att några materiella ändringar var avsedda. Högsta förvaltningsdomstolen har i sin dom gått på lagtextens ordalydelse och således bortsett från att några materiella ändringar inte diskuterades i samband med införandet av inkomstskattelagen.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 1711-11)