Möjligt sälja tekniska tjänster till Indien utan källskatt

Indien har ingått ett nytt skatteavtal med Finland där definitionen av vad som anses som tekniska tjänster utförda i Indien har ändrats. Detta kan öppna för nya möjligheter för svenska företag som säljer tekniska tjänster till Indien.

Indien har interna regler om beskattning av ersättningar för s.k. tekniska tjänster oavsett var den som utför tjänsten har hemvist. Indien har också enligt skatteavtalet med Sverige rätt att beskatta tekniska tjänster. I praktiken innebär det att en indisk utbetalare av ersättning för tekniska tjänster innehåller en källskatt på utbetalningen. Enligt skatteavtalet får Indien ta ut maximalt 10 procent källskatt på tekniska tjänster som enligt definitionen i avtalet är royalty som härrör från Indien. För att en teknisk tjänst ska anses härröra från Indien räcker det att utbetalaren har hemvist i Indien vilket i praktiken i princip innebär att majoriteten av ersättningar för tekniska tjänster utförda åt indiska bolag omfattas av definitionen.

I protokollet till avtalet mellan Sverige och Indien finns en klausul om ”mest gynnad nation”. Klausulen innebär att om Indien avtalar om mer gynnsamma villkor avseende utdelning, ränta eller royalty med ett annat land ska de mer gynnsamma villkoren i vissa fall användas vid tillämpning av det svensk-indiska avtalet. Detta har blivit aktuellt då Indien har ingått ett nytt skatteavtal med Finland. En av förändringarna i det nya avtalet avser definitionen av vad som är en sådan teknisk tjänst som får beskattas i Indien. Den nya definitionen innebär att tjänster som utförts i Finland av ett finskt bolag under vissa förutsättningar inte anses omfattas av definitionen av vad som är tjänster utförda i Indien.

Kommentar

Det kan nu finnas möjlighet för svenska företag att begära att indisk källskatt i fortsättningen inte ska erläggas på ersättning för tekniska tjänster. Därutöver kan det finnas möjlighet att begära tillbaka skatt som redan erlagts eftersom avtalet mellan Indien och Finland trädde ikraft den 19 april 2010.

Johannes Ernst och Erik Hultman

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68