HFD fastställer förhandsbesked om samma eller likartad verksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt två förhandsbesked där själva köpeskillingen från en aktieöverlåtelse ansågs ”smitta” ett s.k. trädabolag. Detta får anses mer långtgående än tidigare domar gällande begreppet samma eller likartad verksamhet och försvårar bl.a. generationsskiften markant.

Skatterättsnämnden meddelade i mars 2011 två förhandsbesked angående begreppet samma eller likartad verksamhet. Båda förhandsbeskeden fastställdes (helt eller delvis) av Högsta förvaltningsdomstolen den 25 oktober 2011.

Fall 1

Efter en omfattande omstrukturering ville delägarna ha Skatterättsnämndens åsikt om deras andelar var att anse som kvalificerade andelar enligt reglerna i 57 kap 4 § IL. Skatterättsnämnden bedömde att verksamheten i deras nya ägarbolag var av samma eller likartad verksamhet som den verksamhet som bedrivits i deras verksamhetsbolag, genom att dotterbolagen till de nya ägarbolagen tillgodogjort sig kapital som genererats i verksamhetsbolaget och kunde hänföras till delägarnas arbetsinsatser. Genom likvidation av dotterbolagen till de nya ägarbolagen övertas denna ”verksamhet” av ägarbolagen. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde den 25 oktober 2011 Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Fall 2

Skatterättsnämnden ombads besvara en rad frågeställningar angående beskattningskonsekvenser vid uppdelning av ägande i ett fåmansföretag vid generationsskifte. Delägarna ville bl.a. ha svar på frågan om deras andelar var att anse som kvalificerade andelar enligt reglerna i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Skatterättsnämnden bedömde att aktierna i delägarnas nya ägarbolag ansågs utgöra kvalificerade andelar i samtliga prövade situationer, detta då det nya ägarbolaget ansågs bedriva samma eller likartade verksamhet som det tidigare verksamhetsbolaget.  Högsta förvaltningsdomstolen fastställde den 25 oktober Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende frågan om samma eller likartad verksamhet och förordnade om sekretess avseende övriga uppgifter som togs in i domen.

Kommentar

Vi ser återigen domar där pengar har ansetts ”smitta” det s.k. trädabolaget. Att pengar i verksamhetsbolag är ”smittade” och resulterar i att ett bolag dit pengar överförts genom utdelning anses bedriva samma och likartad verksamhet har tidigare fastslagits av Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen. Nu breddas detta synsätt till att även innefatta köpeskilling för aktier.

Någon egentlig uppdelning av verksamhetsbolagets egen verksamhet eller likviditet har inte skett i dessa fall. Istället är det själva köpeskillingen som är smittad, vilket får anses mer långtgående än tidigare domar gällande begreppet samma eller likartad verksamhet. Domarna försvårar bl.a. generationsskiften markant.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fall 1 (mål nr 1838-11)
Läs Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fall 2 (mål nr 1836-11)