EU-domstolen underkänner Portugals kupongskatteregler

Återigen har EU-domstolen slagit fast att det strider mot den fria kapitalrörelsen att beskatta utdelningar till utländska fonder högre än utdelningar till motsvarande inhemska fonder.

Portugal beskattar inte utdelningar från portugisiska bolag till portugisiska pensionsfonder, under förutsättning att fonden innehaft bolagsandelen under minst ett år. Motsvarande utdelningar till utländska pensionsfonder beskattas med 20 procent enligt portugisisk skattelagstiftning.

Efter formell skriftväxling väckte EU-kommissionen talan vid EU-domstolen om fördragsbrott. Domstolen konstaterar att utländska pensionsfonder särbehandlas negativt och avfärdar samtliga rättfärdigandegrunder som framförts av Portugal. Domstolen underkänner därmed Portugals kupongskatteregler såsom stridande mot den fria kapitalrörelsen.

Kommentarer

Målet är ännu ett i raden av avgöranden där EU-domstolen underkänner medlemsstaternas inhemska kupongskatteregler. Sverige och många andra länder är i samma situation som Portugal, dvs. EU-kommissionen anser att de svenska kupongskattereglerna är negativt särbehandlande utan att detta kan rättfärdigas. Problemet löses delvis från årsskiftet när många utländska investeringsfonder befrias från svensk kupongskatt på utdelningar från svenska bolag. Problemen kvarstår dock för t.ex. utländska pensionsföretag och utländska banker. Möjligen kommer den svenska rättstillämpningen att anpassas till EU-rätten av egen kraft; Kammarrätten i Sundsvall har nämligen ett stort antal mål som kan komma att leda utvecklingen i en europarättslig riktning.

Weronica Sjöberg

Läs EU-domstolens avgörande.