Ändrade regler för redovisning av koncernbidrag

Principerna för redovisning av lämnade och mottagna koncernbidrag ändras för noterade moderföretag. Bakgrunden till ändringarna är att de tidigare principerna inte anses förenliga med IFRS.

Ett noterat moderföretag som lämnar koncernbidrag till ett dotterföretag ska inte längre redovisa den ekonomiska effekten av koncernbidraget i eget kapital. Istället ska posten andelar i koncernföretag i balansräkningen ökas. Moderföretaget får dock välja att redovisa lämnade koncernbidrag i resultaträkningen, om sambandet mellan redovisning och beskattning ger en annorlunda beskattningskonsekvens jämfört med andra företag. Vidare ska mottaget koncernbidrag från ett dotterföretag redovisas i moderföretaget på samma sätt som en vanlig utdelning, dvs. som en finansiell intäkt.

De nya principerna ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2011 eller senare, men tidigare tillämpning uppmuntras. Ändringarna omfattar enbart koncernbidrag som lämnas eller mottas av noterade moderbolag. Tidigare skulle såväl mottagna som lämnade koncernbidrag redovisas som en ökning respektive minskning av fritt eget kapital. Detta anses dock inte förenligt med IFRS.

Ändringarna infördes genom att Rådet för finansiell rapportering den 26 september 2011 publicerade ett ändringsmeddelande avseende RFR 2 REDOVISNING FÖR NOTERADE JURIDISKA PERSONER. Detta ersätter det tidigare uttalandet UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott.

Kommentar

Ändringarna i RFR 2 väcker frågan huruvida skatteffekten på det lämnade koncernbidraget enligt IAS 12 Inkomstskatter ska redovisas i balans- eller resultaträkningen, dvs. om moderbolagets skatt ska krediteras i resultaträkningen eller om posten andelar i koncernföretag ska krediteras i balansräkningen.

Enligt IAS 12, p. 57 ska aktuella och uppskjutna skatteeffekter redovisas på samma sätt som den transaktion skatten är hänförlig till. Vidare sägs i p. 58 att aktuell och uppskjuten skatt ska redovisas i resultaträkningen om inte den underliggande posten redovisas i antingen eget kapital eller i övrigt totalresultat. I sådana fall ska även den skatt som belöper på posten redovisas i eget kapital eller övrigt totalresultat. Det framgår emellertid inte specifikt av IAS 12 hur skatteeffekter på transaktioner som enbart bokförs i balansräkningen bör hanteras. Om undantaget tillämpas och ett lämnat koncernbidrag redovisas i resultaträkningen ska även skatteeffekten redovisas i resultaträkningen enligt IAS 12.

Daniel King

Länk till uppdaterad RFR 2 respektive UFR 2.

Kontakt
Daniel King
08-520 591 30