Skatteverket fick bevisbörda för avdrag

Det ansågs inte möjligt för Skatteverket att vägra avdrag för ingående moms då det var fråga om verkliga transaktioner och då de formella förutsättningarna för avdragsrätt inte var ifrågasatta.

Målet gällde avdrag för ingående moms. Skatteverket ansåg att ett bolags inköp av silver hade ingått i ett momsbedrägeri och att bolaget varit eller borde ha varit i ond tro om att det rörde sig om samma parti silver i hela transaktionskedjan samt att säljaren inte avsett att redovisa den utgående momsen. Det var ostridigt att de formella förutsättningarna i 8 kap. mervärdesskattelagen för avdragsrätt var uppfyllda.

Kammarrätten anförde att det i ett fall som detta – där det inte var fråga om skentransaktioner utan om verkliga transaktioner samt då de formella förutsättningarna för avdragsrätt inte var ifrågasatta – inte är möjligt att vägra bolaget avdrag för ingående moms. Detta gäller oavsett om bolaget varit i ond tro eller inte avseende något momsbedrägeri.

Domen meddelades av Kammarrätten i Göteborg den 27 juni 2011 (mål nr 834-09 och 835-09).

Kommentar

Som allmän princip inom skatterätten gäller att den av parterna som har lättast att förebringa bevisning om en viss sak eller ett visst förhållande också ska göra detta. Det är Skatteverket som har den grundläggande bevisbördan för påförande/fastställande av beskattningsbar inkomst. Vidare har den skattskyldige den grundläggande bevisbördan för rätt till yrkade avdrag, dvs. det är den skattskyldige som ska bevisa att förutsättningarna för rätt till avdrag föreligger.

Ovan nämnda dom flyttar i praktiken över bevisbördan från den skattskyldige till Skatteverket vad gäller rätten till avdrag för ingående moms. Domen anger att för att Skatteverket ska kunna neka den skattskyldige avdrag när de formella förutsättningarna för avdragsrätt inte är ifrågasatta så måste verket kunna visa att det är fråga om skentransaktioner. Om de formella förutsättningarna är uppfyllda och det rör sig om verkliga transaktioner så kan Skatteverket inte lagligen neka avdrag enligt nu aktuella dom.

Lars Tärnqvist och Lena Stoltz

Kontakt
Lars Tärnqvist
08-520 597 69