Alltför generell fullmakt godtas inte

En befullmäktigad person fick inte ut handlingar (deklarationer) från Skatteverket eftersom den fullmakt som presenterades ansågs vara för generellt utformad och dessutom inte var i original.

Skatteverkets beslut att inte lämna ut handlingarna bekräftades av kammarrätten. Domstolen ansåg att redan det faktum att fullmakten inte var i original var skäl att ifrågasätta den som giltig.

Kammarrätten ansåg dessutom att fullmakten var alltför generellt utformad. Den befullmäktigade hade givits möjlighet att ta del av handlingar hos ”svenska myndigheter” till följd av att fullmaktsgivaren förklarar sig avstå sekretessen hos samtliga svenska myndigheter. Kammarrätten menade att det krävs ”ett mer specificerat samtycke av den enskilde till att de begärda inkomstdeklarationerna får lämnas ut.”

Domen meddelades av Kammarrätten i Stockholm den 1 juni 2011 (mål nr 2310-11).

Kommentar

Av rättsfallet kan utläsas att en originalfullmakt bör inges och inte en kopia av den. Fullmakten får dessutom inte vara alltför generell, särskilt inte när man vänder sig till Skatteverket där det råder absolut sekretess. Vad gäller handläggningstiden kan nämnas att det tog nästan ett halvår från ansökan om att få ut deklarationerna från Skatteverket tills dess att kammarrätten dömde i saken. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att denna ärendetyp bör vara föremål för skyndsam handläggning.

Lars Tärnqvist och Lena Stoltz

Kontakt
Lars Tärnqvist
08-520 597 69