Slopade Lundinregler

Regeringen har överlämnat propositionen Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag till riksdagen. Propositionen innehåller endast redaktionella ändringar i förhållande till den tidigare lagrådsremissen.

Propositionen behandlar i första hand förslag om slopandet av de regler som syftar till att förhindra vissa kringgåendetransaktioner för att undvika dubbelbeskattning, de s.k. Lundinreglerna. Lundinreglerna beskrivs mer utförligt i vår tidigare artikel. Som främsta skäl för slopandet av reglerna anförs att det i numera i normala fall saknas skattemässiga skäl för att växla utdelning till kapitalvinst eller likvidationslikvid. Regeringen anser vidare att de situationer som företagsskatteutredningen identifierat när det skulle kunna vara motiverat med beskattning i enlighet med Lundinreglerna inte är skäl nog att behålla reglerna.

Förlust eller nedskrivning på lagerandelar till följd av värdeöverföring

I propositionen föreslås även att en ny regel införs, enligt vilken förluster som uppkommer vid avyttring och nedskrivning av lagerandelar får dras av bara om de är verkliga. Lagerandelar förekommer i företag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med värdepapper. Om en lagerandel har gått ned i värde på grund av obeskattade värdeöverföringar (t.ex. underprisöverlåtelser), får andelen inte tas upp till ett lägre värde än det skattemässiga värdet vid beskattningsårets ingång. Detta gäller till den del en motsvarande förlust inte skulle få dras av om andelen istället hade avyttrats. Vidare föreslås att den särskilda regel som innebär att avdrag inte får göras för nedskrivning och förlust på lagerandelar i byggnadsrörelse om värdenedgången eller förlusten beror på en underprisöverlåtelse slopas.

Skälen till regeringens förslag är följande. Enligt nuvarande regler är utdelning på lagerandelar i utländska företag som hör hemma i en stat inom EU skattefri trots att de utgör lagertillgångar. Om utdelning lämnas på sådana andelar är alltså denna skattefri. Samtidigt minskar bolaget i värde till följd av utdelningen vilket gör att bolaget enligt nuvarande regler kan göra en avdragsgill nedskrivning. Regeringen anser att möjligheten att på så sätt låta en skattefri värdeöverföring tillskapa en nettoförlust inte kan accepteras.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2010 och tillämpas på avyttringar som sker efter den 1 januari 2012. Det något udda ikraftträdandet beror på införandet av den nya Skatteförfarandelagen.

Begreppet verklig förlust

Några remissinstanser har efterlyst vissa förtydliganden när det gäller begreppet verklig förlust. Regeringen anser att principen om avdrag för verklig förlust när det gäller lagerandelar bör uttryckas på motsvarande sätt som gjorts i bestämmelserna i inkomstskattelagen avseende kapitaltillgångar, det vill säga utan någon uppräkning eller exemplifiering av vilka situationer som innebär en verklig förlust. Istället ska frågan om vad som utgör verklig förlust besvaras i rättstillämpningen, och uppfattningen är att befintlig praxis rörande kapitaltillgångar kan vara till viss vägledning även för lagerandelar. Det kan påpekas att denna praxis är tämligen komplicerad vad gäller vilka värdeöverföringar som ska beaktas m.m.

Övriga förslag

Propositionen innehåller också förslag till vissa följdändringar med anledning av reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn. Vidare föreslås att tidsfristen för lämnande av en skalbolagsdeklaration förlängs från 30 till 60 dagar samt att det införs en möjlighet att välja när tidsfristen ska börja räknas, från avyttringen eller tillträdet. I propositionen föreslås även en ändring i skattebetalningslagen med samma innebörd som i den nya skatteförfarandelagen, eftersom skattebetalningslagen delvis kommer att tillämpas även under kommande år. De föreslagna ändringarna överensstämmer i stort med de ursprungliga förslagen i lagrådsremissen.

Kommentarer

Då förslaget inte innehåller några materiella ändringar, hänvisas till våra tidigare kommentarer.

Markus Thaler och Emilie Parland

 

Kontakt
Markus Thaler
070-392 17 09