Landningsbanor var markanläggningar och inte markinventarier

Skatterättsnämnden ansåg att landningsbanor skulle klassificeras som markanläggningar och inte markinventarier. Klassificeringen får betydelse för bolagets möjlighet till skattemässiga avskrivningar.

Ett bolag har köpt byggnader, mark, markanläggningar, inventarier och immateriella rättigheter för att använda i flygplatsverksamhet. Bolaget fördelade köpeskillingen på de olika tillgångsslagen och en stor del hänfördes till landningsbanorna. Med landningsbanor avses även rullbanor, taxibanor, taxibanebroar samt uppställningsplatser/rampytor.

Skatterättsnämnden tillfrågades om hur anläggningarna skulle klassificeras skattemässigt.

Bolaget anförde att start- och landningsbanor har en sofistikerad konstruktion. Till landningsbanorna hör även inventarier i form av installationer av bl.a. el, rör, belysningar och skyltfundament. Bolagets uppfattning var att samtliga anläggningar i sin helhet utgjorde markinventarier,.medan Skatteverket ansåg att de utgjorde markanläggningar.

Skatterättsnämnden konstaterade inledningsvis att med markanläggning avses anordningar eller anläggningar som inte är byggnader eller inventarier och som är avsedda att användas i fastighetsägarens näringsverksamhet, t.ex. vägar, kanaler, hamninlopp, parkeringsplatser, fotbollsplaner och planteringar.

Som markinventarier räknas en markanläggning eller del av en markanläggning som är avsedd att tillsammans med inventarier användas i den näringsverksamhet som bedrivs på fastigheten.

Enligt Skatterättsnämnden hade inte de aktuella landningsbanorna ett sådant funktionellt samband med de inventarier som de används tillsammans med att de till någon del ska anses utgöra markinventarier.

Kommentar

Vid förvärv av en näringsfastighet allokeras köpeskillingen normalt mellan byggnad och mark baserat på taxeringsvärdet. Någon allokering till markanläggningar sker inte. Det är endast den som låtit uppföra markanläggningar som därmed har möjlighet att göra värdeminskningsavdrag. För markinventarier gäller däremot samma regler som för ”vanliga” inventarier. Det finns alltså en betydande skillnad avskrivningsmässigt mellan markanläggningar och markinventarier.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 20 september 2011 (dnr 42-11/D)

 

Annika Arnström och Anders Rejdnell