Ändringar i OECD:s kommentar om fasta driftställen

OECD har publicerat ett diskussionsunderlag om föreslagna ändringar i OECD:s modellavtal. Ändringar föreslås i artikel 5 som handlar om fasta driftställen.

I diskussionsunderlaget föreslås bl.a. ändringar avseende:

– vad som menas med till förfogande för,

– om en individs hemmakontor utgör ett fast driftställe för arbetsgivaren,

– den tid som krävs för att en plats ska beaktas som ett fast driftställe,

– när närvaron av ett utländskt företags personal utgör ett fast driftställe,

– om en entreprenör som har åtagit sig att utföra ett omfattande projekt därigenom har ett fast driftställe även om entreprenören lägger ut alla aspekter av kontraktet till underleverantörer,

– om en lokal tillhörande ett lokalt företag utgör ett fast driftställe när det utländska bolaget omstruktureras så att vissa tillgångar och risker och viss verksamhet därefter förvaltas av den lokala enheten,

– när ett koncernföretag utgör plats för företagsledning för ett annat koncernföretag,

– om att ingå avtal för annat företags räkning endast avser de fall där principalen är juridiskt bunden i förhållande till tredje part enligt agenturlagstiftning, och

– verksamhet för fondförvaltare.

Svar på diskussionsunderlaget ska ha kommit OECD tillhanda senast den 10 februari 2012. OECD har för avsikt att kunna arbeta in ändringarna i nästa uppdatering av modellavtalet under 2014.

Mikael Hall

 

Interpretation and Application of Article 5 (Permanent Establishment) of the OECD Model Tax Convention, Discussion Draft, OECD, 10/12/11 to 2/10/12