Väsentlig anknytning efter kortvarig bosättning i Sverige

Skatterättsnämnden ansåg att en person som inte är svensk medborgare, och som endast varit bosatt i Sverige i fyra år, har fortsatt väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning. Nämnden lägger stor vikt vid att familjen inte har sagt upp hyresavtalet för permanentbostaden i Sverige.

För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning ska en rad anknytningsfaktorer beaktas. Exempel på sådana faktorer är medborgarskap, hur länge personen var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om personen har sin familj här och om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.

Förhandsbeskedet gäller en person som

  • är medborgare i land 1,
  • har ett tonårigt barn i land 1,
  • är bosatt i Sverige sedan fyra år,
  • är gift med en medborgare från land 2, och
  • har erbjudits, inom ramen för sin anställning, att tjänstgöra i land 3 under minst fem år.

Efter flytten kommer han att vistas i Sverige endast enstaka dagar (i tjänsten) medan hans hustru inte alls kommer att vistas här. Bohaget har transporterats till en hyrd bostad i land 3.

Efter flytten är den enda anknytningsfaktorn till Sverige att familjen avser att behålla permanentbostaden i Sverige. Bostaden är en centralt belägen hyresrätt som ska hyras ut i andra hand till utomstående. Skälet till att bostaden behålls är att det inte kan uteslutas att familjen efter kontraktstidens utgång kommer att flytta tillbaka hit.

Vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter anser Skatterättsnämnden att personen, enligt inkomstskattelagens mening, har väsentlig anknytning till Sverige efter flytten till land 3.

Nämnden pekar främst på att familjen ska behålla sin tidigare permanentbostad i Sverige efter utflyttningen, och menar att ”[e]tt sådant fortsatt innehav har i praxis ansetts som en tungt vägande anknytningsfaktor. Det gäller även om bostaden är uthyrd.” Nämnden påpekar i sammanhanget också att beslutet att behålla bostaden beror på att tjänstgöringen i utlandet är tidsbegränsad.

Per dagens datum (den 20 oktober 2011) har Skatterättsnämndens förhandsbesked inte överklagats.

Astrid Randahl och Rebecca Eriksson

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 57-11/D) av den 16 september 2011.