EU-kommissionen föreslår ny skatt på finansiella transaktioner

Som en följd av den globala finanskrisen, som enligt EU-kommissionen till stor del är åsamkad av den ”underbeskattade finansiella sektorn”, föreslås att en s.k. Financial Transaction Tax införs på finansiella transaktioner. Förslaget kommer något oväntat efter en lång tids diskussioner mellan EU:s medlemsstater.

Det som tagits fram är ett förslag till direktiv om ett gemensamt system för finansiell transaktionsskatt. Enligt förslaget ska direktivet tillämpas på alla finansiella transaktioner (med några få undantag) under förutsättning att minst en av parterna är etablerad i en medlemsstat och att ett finansiellt institut etablerat inom en medlemsstats territorium är part i transaktionen (för egen eller annans räkning).

Som skattesats föreslås 0,1 procent av det nominella beloppet för alla finansiella transaktioner förutom sådana hänförliga till derivat, för vilka skattesatsen föreslås till 0,01 procent. Varje finansiellt institut som är part i en finansiell transaktion ska vara ansvarig för att betala in skatten till skattemyndigheten.

I förslaget till direktiv föreslås att medlemsstaterna ska ha implementerat direktivet senast den 31 december 2013 och att de implementerade bestämmelserna ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2014.

Kommentar

Stödet för införandet av en särskild skatt på finansiella transaktioner har varierat mellan medlemsstaterna, och det återstår att se om ministerrådet röstar igenom EU-kommissionens förslag. Bl.a. har Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt tidigare uttalat sig negativt om införandet av en sådan skatt.  

Klara Modin och Mikaela Sonnerby

Kontakt
Klara Modin
070-318 91 27