Betalningsansvar för SINK-skatt

Skatteverket har lämnat ett ställningstagande gällande innebörden av betalningsansvaret för SINK-skatt, dvs. skatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

I Sverige hemmahörande utbetalare av ersättning, som för mottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt lagen om SINK, ska göra skatteavdrag för mottagarens SINK-skatt om ett beslut om sådan skatt kommit till utbetalarens kännedom. Om detta avdrag inte görs är såväl utbetalaren som mottagaren betalningsskyldig för SINK-skatten. Kravet riktas dock i första hand mot mottagaren.

I fall då ett SINK-beslut inte har kommit till utbetalarens kännedom ska istället skatteavdrag göras för mottagarens preliminärskatt enligt skattebetalningslagen. Om utbetalaren inte har gjort avdrag för preliminär skatt och det sedan framkommer att mottagaren istället är skattskyldig enligt lagen om SINK blir såväl utbetalaren som mottagaren istället betalningsansvarig för SINK-skatten. Skyldigheten att betala in den preliminära skatten omvandlas alltså efter Skatteverkets beslut till ett betalningsansvar för SINK-skatt. Även här riktas kravet i första hand mot mottagaren.

Om betalningsmottagaren inte är känd riktas kravet bara mot utbetalaren. Betalningsansvaret, som då avser preliminär skatt, beräknas i dessa fall till 30 procent av ersättningen. Blir en betalningsmottagare, som tidigare inte kunnat identifieras, känd efter att beslut om betalningsskyldighet har meddelats, bör Skatteverket ompröva beslutet mot utbetalaren med anledning av de framkomna uppgifterna.

Om utbetalaren gjort SINK-skatteavdrag men inte betalat in den avdragna skatten, är utbetalaren ensam ansvarig för den skatt som inte har betalats in.

Astrid Randahl och Rebecca Eriksson