Fastigheter är lagertillgångar för företagsledare i byggbolag

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att fastigheter, som förvärvats av en person som varit företagsledare i ett byggbolag, ska anses som lagertillgångar hos denne.

Sökanden äger samtliga aktier i ett moderbolag och har varit företagsledare i dess dotterbolag där byggnadsrörelse har bedrivits.

Sökanden har dessutom själv förvärvat ett antal fastigheter i investeringssyfte. På fastigheterna har funnits byggnader som har rivits ned. Några nya byggnader har inte uppförts på fastigheterna. Dotterbolaget har inte utfört några byggnadsarbeten på fastigheterna men har hyrt lagerplats på tomterna.

Sökanden ska avyttra fastigheterna och har frågat Skatterättsnämnden om fastigheterna hos honom utgör lagertillgångar i byggnadsrörelse. Om så inte är fallet undrar han om han anses bedriva kvalificerad tomtrörelse.

Skatterättsnämnden hänvisar till bestämmelserna om s.k. byggmästarsmitta i 27 kap. inkomstskattelagen. Nämnden konstaterar att sökanden har varit företagsledare i ett fåmansföretag som bedrivit byggnadsrörelse, och att han köpte fastigheterna under den tid bolaget bedrev byggnadsrörelse. Nämnden konstaterar vidare att fastigheterna hade ansetts som lagertillgångar i företagets byggnadsrörelse om de hade köpts av företaget .

Då fastigheterna inte till någon del använts i annan näringsverksamhet än fastighetsförvaltning som bedrivits av sökanden och det inte heller har visats att förvärvet helt saknat samband med byggnadsrörelsen som bedrivits av dotterbolaget, har fastigheterna ansetts som lagertillgångar hos sökanden.

Kommentar

Då fastigheterna köptes bedrev dotterbolaget fortfarande byggnadsrörelse och sökanden var då företagsledare i bolaget. Utgången i förhandsbeskedet får därför anses väntad. Slutsatsen hade möjligen förändrats om förvärvet skett efter att verksamheten i dotterbolaget hade upphört och sökanden inte längre varit verksam i dotterbolaget eller i annat aktiebolag som bedrivit byggnadsrörelse.

Stefan Thelander

 

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked av den 22 september 2011 (dnr 126-10/D).