Försäljning av dotterbolagsaktier prövas av Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett överklagat mål från Kammarrätten som behandlar frågan om ett moderbolags avyttring av aktierna i ett dotterbolag momsmässigt ska likställas med en verksamhetsöverlåtelse.

Kammarrätten i Göteborg fann att ett moderbolags avyttring av aktierna i ett helägt dotterbolag momsmässigt kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Kammarrätten ansåg att förutsättningarna för att undantaget för verksamhetsöverlåtelser ska kunna tillämpas i princip är uppfyllda genom att förvärvaren var fullt ut skattskyldig till mervärdesskatt och verksamheten i dotterbolaget har fortsatt efter överlåtelsen. Det förhållandet att dotterbolaget utgör ett självständigt skattesubjekt i förhållande till moderbolaget utgör enligt kammarrättens tolkning av EU-domstolens praxis (C-29/08, AB SKF) inte något hinder mot att likställa aktieförsäljningen med en verksamhetsöverlåtelse.

Kammarrätten fann vidare att tillämpning av bestämmelsen om verksamhetsöverlåtelser innebär att transaktionen inte ska anses utgöra någon omsättning i mervärdesskattehänseende. Eftersom Kammarrätten fann att aktieförsäljningen utgjorde en förlängning av moderbolagets ekonomiska verksamhet fanns det således ett direkt samband mellan de kostnader som uppkommit vid försäljningen och bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Kammarrätten medgav därför avdrag för hela den ingående skatten såsom en allmän omkostnad.

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om ett moderbolags avyttring av aktierna i dotterbolaget ska likställas med en verksamhetsöverlåtelse (mål nr 7525-10).

Kommentar

Det överklagade målet är ett i raden av mål som följer i kölvattnet efter SKF-domen. Vissa kammarrätter har tolkat EU-domstolens avgörande i SKF-målet så att det ges en öppning för att tolka undantaget för verksamhetsöverlåtelser på så sätt att även aktieavyttringar omfattas. Andra kammarrätter har valt att tolka undantaget för verksamhetsöverlåtelser på så sätt att aktieöverlåtelser inte omfattas. Rättsläget är således mycket oklart, varför det är bra att Högsta förvaltningsdomstolen nu kommer att pröva frågan.