Nekad expertskatt för vice VD

Kammarrätten i Stockholm ansåg inte att vice VD för ett svenskt IKEA-bolag hade företagsledande ställning eller var en nyckelperson i företaget. Hon nekades därför expertskattelättnader.

Utländsk arbetskraft som kvalificerar som t.ex. experter eller nyckelpersoner har rätt till skattelättnader, s.k. expertskatt. En person som arbetade tillfälligt i Sverige som vice VD och Deputy Retail Manager blev nekad expertskatt av kammarrätten i Stockholm. Personens närmaste överordnade var bolagets VD, och hennes närmast underordnade var cheferna för åtta av bolagets varuhus samt för bolagets ”home shopping”-enhet. Forskarskattenämnden biföll skattelättnader för individen men såväl förvaltningsrätten som kammarrätten nekade henne skattelättnader.

Vid bedömningen av om personen skulle anses ha företagsledande uppgifter tog förvaltningsrätten hänsyn till hela den globala IKEA-koncernen och inte bara det svenska bolaget. Förvaltningsrätten ansåg inte att hennes arbetsuppgifter och ställning medförde sådana företagsledande uppgifter som krävs enligt lagstiftningen. Vid bedömningen av om hon hade andra uppgifter som medför nyckelposition beaktades endast det svenska bolaget. Förvaltningsrätten nekade individen expertskatt då de inte ansåg att individen hade sådan unik kompetens eller ställning som krävs för att kunna betraktas som nyckelperson.

Domen överklagades till kammarrätten med argumentet att förvaltningsrättens synsätt missgynnar större internationella företag som verkar i Sverige genom dotterbolag. Kammarrätten fann att bedömningen av om en person ska ha företagsledande arbetsuppgifter eller andra uppgifter som kan medföra en nyckelposition i ett företag ska göras utifrån det företag där personen är anställd och inte utifrån hela den globala koncernen. Trots det fann kammarrätten att det inte var visat att personen hade sådana företagsledande arbetsuppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i företaget. Kammarrätten avslog därför överklagandet.

Kommentar

Förutsebarheten är svår med dagens expertskatteregler, vilket bekräftas av instansernas olika bedömningar och tolkningar av reglerna. Problemet kommer dock att minska när det gäller anställningar som påbörjas efter den 1 januari 2012 då regeringens nya lagförslag om expertskatt förväntas träda i kraft.

De nya lagreglerna om expertskattelättnader innebär att en bedömning i första hand kommer att göras baserat på lönenivån. Utländsk arbetskraft vars månatliga lön (inkl. förmåner) överstiger två prisbasbelopp (idag 85 600 kr) ska med de nya reglerna erhålla expertskattelättnader oavsett vilken typ av arbetsuppgifter som utförs.

Kristina Palmquist och Petronella Suhr

Kontakt
Kristina Palmquist

08-520 594 23