Expertskatten förenklas

Det ska bli lättare att avgöra vem som har rätt till s.k. expertskatt. I årets höstproposition förslår regeringen att reglerna om expertskatt (skattelättnader vid ersättningar till utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner) ska förenklas genom att en schablonlönenivå införs fr.o.m. den 1 januari 2012.

Dagens regler om expertskatt infördes 2001 och omfattar utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige. Skattelättnaden innebär att 25 procent av ersättningen blir skattefri och undantas från sociala avgifter. Syftet med reglerna var att öka Sveriges möjligheter att attrahera och rekrytera den mest kvalificerade arbetskraften samt att stimulera internationella företag att förlägga sina forskningscentra och huvudkontor här.

Det har dock framförts kritik att de nuvarande reglerna brister i förutsebarhet, framför allt i avseende vem som har en sådan ställning i företaget att denne ska anses vara nyckelperson. Reglerna om expertskatt kan därför inte användas som ett argument i rekryteringsprocessen. Vidare har det betonats att ett beslut om expertskatt i regel meddelas först efter att anställningen har påbörjats. Detta medför problem för arbetsgivaren som måste begära tillbaka för mycket innehållen preliminär skatt och inbetalade sociala avgifter. Det råder alltså en stor osäkerhet ifall skattelättnader kommer att meddelas eller inte, varför syftet med lagstiftningen inte kan anses vara uppfyllt.

 

Regeringen har nu uppmärksammat problemet, och föreslår att en utländsk arbetstagare ska anses uppfylla villkoren för expertskatt om ersättningen för arbetet i Sverige per månad överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas. Under 2012 skulle detta motsvara en månadslön om minst 88 000 kr.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för arbete i Sverige som har påbörjats före ikraftträdandet.

Kristina Palmquist och Erik Renman

Kontakt
Kristina Palmquist

08-520 594 23

 

Kontakt
Erik Renman
08-520 587 56