Förslag om förenklat skatteförfarande

I dagarna beslutade regeringen att överlämna propositionen om skatteförfarandelagen, som berör i stort sett hela skatteförfarandet, till riksdagen. Syftet med den nya lagen är att förenkla och förtydliga skatteförfarandet för att minska den administrativa bördan för såväl skattskyldiga som övriga parter.

Gällande bestämmelser kring skatteförfarandet finns idag huvudsakligen samlade i skattebetalningslagen, taxeringslagen samt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Dessa lagar kompletteras av ett antal mindre lagar som omfattar specifika frågor. I samband med skatteförfarandeutredningen fastslogs att det finns flera nackdelar med dagens reglering, såsom exempelvis gränsdragningsproblem mellan lagarna och att bestämmelser som hänger ihop återfinns i olika lagar.

Skatteförfarandeutredningens förslag var att bestämmelserna kring skatteförfarandet sammanförs i en lag, skatteförfarandelagen, samtidigt som de nuvarande lagarna tas bort. Resultatet blir färre bestämmelser och att behovet av hänvisningar mellan lagarna försvinner.

Den 20 september beslutade regeringen att överlämna propositionen (2010/2011:165, Skatteförfarandet) till Riksdagen med förslag om den nya skatteförfarandelagen, som bl.a. kommer att ersätta skattebetalningslagen, taxeringslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Nedan redogörs för huvudpunkterna i den föreslagna lagen.

  • Möjligheten att deklarera genom att använda ett ombud utökas. Ett deklarationsombud ska kunna lämna alla deklarationer som kan lämnas elektroniskt. Man kan också ha fler än ett ombud.
  • Reglerna om skattetillägg justeras, bl.a. blir utrymmet för frivillig rättelse större.
  • Nya tider införs för när juridiska personer ska deklarera. Deklarationen ska lämnas 6 månader efter beskattningsårets utgång. Första gången lagen kommer att tillämpas blir den deklaration som ska lämnas den 1 november 2013. Byråanståndet för juridiska personer försvinner. Fysiska personer ska även fortsättningsvis deklarera den 2 maj.
  • Juridiska personer ska betala sin debiterade preliminära skatt under beskattningsåret, detta kommer att påverka alla juridiska personer som har ett brutet räkenskapsår på så sätt att inbetalningarna görs under beskattningsåret med en månads förskjutning.
  • Skattenämnderna avskaffas från och med den 1 januari 2012. I stället kommer en särskilt kvalificerad beslutsfattare att besluta i vissa omprövningsärenden. Detta gäller alla skatter och avgifter till skillnad mot idag då skattenämnden bara fattar beslut om inkomstbeskattning.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Lagrådet ansåg i sitt yttrande att det var högst anmärkningsvärt att remissen inte innehöll något förslag om hur man avser att komma till rätta med de allmänt kritiserade effekterna av s.k. tredjemansrevision och att inget ställningstagande lämnats i frågan om möjligheten att ådöma både skattetillägg och straff. I propositionen anges att det finns skäl att utreda dessa frågor ytterligare.

Johan Hörberg

Tidigare artiklar om skatteförfarande på Skattenätet, 9 februari 2011 samt 30 juni 2011.