Dotterbolagsaktier är kapitaltillgångar trots att moderbolaget bedriver handel med värdepapper

Skatterättsnämnden anser i ett förhandsbesked att aktier i ett dotterbolag som bedriver rörelse utgör kapitaltillgångar och inte lagerandelar, trots att moderbolaget bedriver handel med värdepapper. Aktierna kan därför omfattas av skattefriheten för näringsbetingade andelar.

Två makar äger samtliga aktier i ett holdingbolag. Holdingbolaget äger samtliga aktier i ett rörelsedrivande dotterbolag och tillhandahåller administrativa tjänster åt dotterbolaget. Holdingbolaget bedriver även handel med värdepapper men denna verksamhet är under avveckling.

Frågan var om en avyttring av aktier i dotterbolaget skulle anses som en avyttring av lagerandelar eller kapitaltillgångar utifrån det förhållande att säljaren bedriver handel med värdepapper.

Skatterättsnämnden bedömde att aktierna i dotterbolaget utgör kapitaltillgångar, trots att säljaren även under senare tid har bedrivit handel med värdepapper.

Kommentar

Det råder viss osäkerhet om när aktier ägda av bolag som bedriver handel med värdepapper kan anses skilda från värdepapperslagret och istället utgöra kapitaltillgångar (som kan omfattas av skattefriheten för näringsbetingade andelar). Skatterättsnämnden verkar i förhandsbeskedet gjort den bedömningen att aktierna har avsett ett rörelsedrivande dotterföretag som inte har anskaffats i samma syfte som de aktier som ingår i värdepappershandeln. Utifrån dessa förhållanden har det därför inte funnits anledning att betrakta aktierna i dotterbolaget som lagerandelar.

Tiden för överklagande av förhandsbeskedet har ännu inte löpt ut.

 

Stefan Thelander

Länk till Skatterättsnämndens förhandsbesked av den 2 september 2011 (dnr 149-10/D)