Ökad avdragsrätt för forskning och utveckling

Budgetpropositionen för 2012 innehåller ett förslag till utökad avdragsrätt för utgifter avseende forskning och utveckling.

I 16 kap 9 § inkomstskattelagen anges att utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas ha betydelse för näringsverksamheten ska dras av. I budgetpropositionen föreslås att avdragsrätten utökas till att omfatta utgifter som har eller kan antas ha betydelse för den huvudsakliga näringsverksamheten eller verksamheten i övrigt.

Som skäl för regeringens förslag anges följande. Rättstillämpningen på området har utvecklats så att avdrag för forskning och utveckling förutsätter att det finns ett samband mellan forskningen och den kärnverksamhet som bolaget bedriver. Det har lett till att avdrag inte beviljats för allmänt företagsinriktad forskning även om den skulle kunna vara till nytta för bolaget och koncernen i den löpande verksamheten. Även i de fall där ett samband ansetts finnas har avdrag inte beviljats pga. att ett sådant samband kan finnas även med avseende på andra bolag som bedriver likartad verksamhet eller för en större grupp av företag oberoende av dessas verksamhetsinriktningar.

Syftet med förslaget är således att utvidga rätten till avdrag jämfört med vad som idag gäller enligt rättstillämpningen och möjliggöra avdrag för forskning utanför kärnverksamheten som ändå kan anses vara av rimligt intresse för bolaget.

Kommentar

Drygt 20 remissinstanser har kommenterat förslaget utan att framföra några erinringar mot förslaget i sak. Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 januari 2012 och tillämpas på utgifter hänförliga till tid efter den 31 december 2011. Vi kommer givetvis att följa utvecklingen i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Annika Bremer och Jakob Keife