Slopade Lundinregler

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag till Lagrådet. Lagförslagen överensstämmer i stort med de ursprungliga förslagen i Finansdepartementets promemoria.

Regeringen har föreslagit att vissa regler om utdelningsbeskattning slopas, bl.a. den s.k. Lundinregeln. Slopandet kombineras med en bestämmelse om att förlust eller nedskrivning på lagerandelar får dras av endast om den är verklig. Anledningen till den föreslagna avdragsbegränsningen är att vissa lagerandelar i EU-företag berättigar till skattefri utdelning – trots att de är lagerandelar – om inte Lundinregeln är tillämplig, vilket i praktiken kan ge upphov till dubbelt avdrag. Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2012 och tillämpas på avyttringar efter den 1 januari 2012. För en närmare beskrivning av Lundinreglerna hänvisas till vår tidigare artikel.

Retroaktiv tillämpning?
Ingen av de remissinstanser som har yttrat sig över Finansdepartementets promemoria har haft några invändningar mot förslaget att avskaffa Lundinreglerna. Flera remissinstanser anser emellertid att avskaffandet bör ges retroaktiv verkan.

Då avskaffandet kombineras med införandet av en kompletterande generell bestämmelse om att enbart verkliga förluster vid avyttring av lagerandelar får dras av, skulle även denna kompletterande bestämmelse behöva ges retroaktiv verkan. Regeringen finner att en sådan övergångsordning skulle vara olämplig och eventuellt även grundlagsstridig, då betungande retroaktiv lagstiftning är förbjuden enligt 2 kap. 10 § 2 st. regeringsformen.

Regeringen föreslår därför att de nya reglerna tillämpas på avyttringar som skett samt på utdelningar som lämnats efter den 1 januari 2012.

Övriga förslag
Promemorian innehöll även förslag till vissa förtydliganden med anledning av införandet av handelsbolagsandelar i systemet med näringsbetingade andelar. Den innehöll också ett förslag till ändring i den av regeringen föreslagna skatteförfarandelagen som medför en förlängd tidsfrist för avlämnande av skalbolagsdeklaration.

Regeringen har inte föreslagit några materiella ändringar av förslagen i promemorian. Dock föreslås en ändring i skattebetalningslagen med samma innebörd som den i skatteförfarandelagen. Detta för att de nya reglerna avseende skalbolagsdeklarationer även ska omfatta de företag som enligt övergångsbestämmelserna till skatteförfarandelagen ska tillämpa skattebetalningslagen under 2012.

Kommentarer
Propositionen förväntas avlämnas den 18 oktober för att behandlas av riksdagen under hösten. Eftersom inga materiella ändringar i förslagen skett hänvisas till våra tidigare kommentarer.

Markus Thaler och Catarina Dreijer

Kontakt
Markus Thaler
070-392 17 09

 

Kontakt
Catarina Dreijer
070-383 78 18